- Nota grondbeleid (2014)

Nota Grondbeleid  (2014)
De belangrijkste uitgangspunten van de nota Grondbeleid zijn:

  • Een actieve grondpolitiek, vooral voor gebieden waarbij kansen zijn voor het behalen van een positief exploitatieresultaat en waarbij publieke doelen aan de orde zijn die zonder overheidsingrijpen niet of niet volledig kunnen worden gerealiseerd.
  • In andere situaties zal een meer faciliterende grondpolitiek aan de orde zijn en kan via een overeenkomst of een exploitatieplan kostenverhaal worden toegepast waarbij tevens locatie-eisen aan de wijze van realisatie kunnen worden gesteld.
  • De omvang van het weerstandsvermogen zal periodiek worden herijkt en moet meer worden afgestemd op het op dat moment bestaande risicoprofiel van het grondbedrijf. Dit kan een verhoging van het weerstandsvermogen betekenen waardoor de omvang van het vrij besteedbare deel van de gemeentelijke reserves afneemt.

Weerstandscapaciteit grondbedrijf (2016)
In 2015 heeft een risicoanalyse plaatsgevonden met betrekking tot het gemeentelijk grondbedrijf. Op basis hiervan is een risicoreserve benodigd van € 960.000.