Winst in een grondexploitatie wordt genomen conform de spelregels die het BBV aangeeft.

Indien op enig moment blijkt dat een naar verwachting onafwendbaar verlies in een grondexploitatie optreedt, wordt direct een voorziening gevormd op basis van de netto contante waarde (NCW) van het alsdan te verwachten verlies.

In 2018 wordt naar verwachting  één exploitatie met winst afgesloten. Dit betreft: “Den Brabander, terpen”. Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 heeft een laatste actualisatie van de lopende grondexploitaties plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in de paragraaf grondbeleid in de jaarrekening 2016.

In 2018 zullen de volgende complexen in exploitatie zijn:    

- De Ligt II, fase 2 +3   

- Den Brabander, terpen

- Bollemeer

- De Ligt IV

Molenstraat 12
Nog geen overeenkomst, afsluiten overeenkomst  is afhankelijk van woningbouwplanning en -prognose  

Nieuwstraat 27
Nog geen overeenkomst, afsluiten overeenkomst  is afhankelijk van woningbouwplanning en -prognose  

Heerenbeemd fase 2
Nog geen overeenkomst, afsluiten overeenkomst  is afhankelijk van woningbouwplanning en -prognose  

De Landerij fase 2
Nog geen overeenkomst, afsluiten overeenkomst  is afhankelijk van woningbouwplanning en -prognose  

Markdal
Er is een conceptsamenwerkingsovereenkomst met Stichting Markdal over de ontwikkelingen in het Markdal. Met individuele initiatiefnemers die ruimtelijke ontwikkelingen willen uitvoeren, worden exploitatieovereenkomsten afgesloten. Deze overeenkomsten zijn in voorbereiding.