De Algemene reserve grondbedrijf dient in de huidige opzet als weerstandscapaciteit ter dekking van de algemene risico’s vanuit de grondexploitatie. In juli 2016 heeft de raad besloten om de maximale hoogte van het weerstandscapaciteit te bepalen op € 960.000. Indien het saldo van de Algemene reserve grondbedrijf hoger is dan € 960.000 vindt overheveling van middelen naar de algemene reserve van de gewone dienst plaats. Het saldo van de algemene reserve grondbedrijf kan op enig moment lager zijn dan € 960.000 omdat bepaalde risico’s tot afboeking hebben geleid. De raad heeft dan ook besloten geen minimaal saldo voor de algemene reserve grondbedrijf vast te stellen.

Daarnaast beschikt de gemeente over een reserve bovenwijkse voorzieningen. Deze reserve heeft als doel de uitgaven- en inkomstenstromen te spreiden die betrekking hebben op activiteiten die het niveau van een grondexploitatie overstijgen. Met ingang van 2016 is het, op basis van het gewijzigde BBV, niet meer toegestaan deze reserve te voeden door hier in de verschillende exploitaties dotaties voor op te nemen. De reserve kan nu alleen gevoed worden op basis van een apart raadsbesluit. Deze reserve heeft per 1 januari 2018 een verwacht saldo van € 137.000.

Naast bovengenoemde reserves bestaan nog twee reserves ten behoeve van natuurcompensatie en beeldende kunst/archeologie. De geraamde stand van deze reserves per 31 december 2018 bedraagt respectievelijk € 54.000 en € 0.