De gemeente Alphen-Chaam heeft een positieve houding ten aanzien van samenwerken met andere gemeenten en organisaties. Samenwerkingsverbanden kunnen belangrijke voordelen opleveren met betrekking tot kosten, doelmatigheid en kwaliteit van de te leveren producten. Individuele gemeenten zijn soms te klein om kwalitatief goede producten tegen een acceptabele kostprijs te leveren. Samenwerking kan zich uitstrekken over alle beleidsterreinen (programma’s) en op het gebied van de bedrijfsvoering en kan daarbij diverse vormen aannemen (openbaar lichaam, gemeenschappelijke regeling, centrumgemeente etc.). Soms zijn verbonden partijen wettelijk voorgeschreven zoals bijvoorbeeld de veiligheidsregio en de omgevingsdienst. Voor het aangaan van een verbonden partij moet aan de volgende criteria worden voldaan:

  1. Er is sprake van een publiek belang.
  2. Het publieke belang kan niet goed behartigd worden door middel van subsidies, regelgeving, toezicht of het inkopen van diensten of producten.
  3. Een verbonden partij is de beste organisatievorm om de taken uit te voeren.
  4. De (financiële) risico's die gepaard gaan met het aangaan van een verbonden partij staan in een redelijke verhouding tot het te dienen publieke belang.

In 2015 is de Nota Verbonden Partijen vastgesteld. Deze nota bevat 6 kaderstellende spelregels die
er op zijn gericht om het proces van sturing, beheersing, verantwoorden en toezicht van verbonden
partijen te verbeteren. De spelregels betreffen het vlak van informatievoorziening, bestuurlijke
verantwoording en vertegenwoordiging, zitting nemen in dagelijks bestuur, actieve ondersteuning
door de ambtelijke organisatie, zienswijze begroting en kennisname jaarrekening, het aangaan van
Verbonden Partijen en het financieel instrumentarium.