Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Meer concreet gaat het om:

  • financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden;
  • het te allen tijde zorgen voor voldoende liquide middelen, waarbij een tijdelijk overschot tegen een zo hoog mogelijk rendement wordt belegd;
  • het afdekken van met name rente- en kredietrisico’s.

Beleidsdocumenten
- Treasurystatuut gemeente Alphen-Chaam (2015)