De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico. De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Basisgegevens renterisiconorm

Begroot
2017

Begroot
2018

Verschil

1

Renteherziening op vaste schuld

0

0

2

Aflossingen

520.000

680.000

160.000

Renterisico (1+2)

520.000

680.000

160.000

3

Begrotingstotaal

21.394.775

21.877.640

-73.787

4

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

20%

20%

Renterisiconorm ( 3X4)

4.278.955

4.375.528

-14.757

Toets renterisiconorm

5

Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

3.758.955

3.695.528

174.757

Bovenstaande tabel laat zien dat de renterisiconorm voor de begroting 2018 € 4.375.528 bedraagt. Gezien het renterisico  van € 680.000 kan gesteld worden dat de renterisiconorm naar verwachting niet zal worden overschreden.