Omschrijving beleidskader
In 2015 is het Wegbeheerplan 2015-2019 vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is om voor het onderhoudsniveau van de wegen de C.R.O.W.# Kwaliteit (minimale technische kwaliteit) te bereiken c.q. te behouden. Bij de opstelling van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma zal afstemming plaatsvinden met het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, het Rioleringsplan en het Groenbeheerplan.
De wegen worden in beginsel om het jaar geïnspecteerd, laatstelijk in 2014.
De eerstvolgende inspectie zou plaatsvinden in 2016. Vanwege de ambtelijke fusie is besloten om de inspectie gezamenlijk met de 2 andere gemeenten in 2017 uit te voeren, maar vanwege de aanschaf en de implementatie van een nieuw beheersysteem voor de ABG-organisatie, is de eerstvolgende inspectie nu doorgeschoven naar begin 2018.
Tijdens de inspectie wordt niet gelet op het gebruik van de weg. Tijdens het opstellen van het onderhoudsplan wordt echter wel gekeken naar het gebruik, de ligging en de verkeersintensiteit van de weg. Wij hanteren geen (in cijfers) uitgesproken kwaliteitsniveau. Wij hanteren de CROW systematiek die uitgaat van minimaal klein onderhoud zodat groot onderhoud kan worden uitgesteld.
Wij maken in principe geen verschil tussen onderhoudsniveau in de kern van een dorp of in buitengebieden maar in de praktijk zal een druk bereden weg met scheurvorming veel eerder onderhoud krijgen dan een rustig weggetje achteraf met dezelfde schadebeelden.

Beleidsvoornemen
Bij de jaarrekening 2015 is conform het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) de voorziening onderhoud wegen omgezet naar een bestemmingsreserve. De reden hiervoor was in belangrijke mate dat de voorziening onvoldoende was onderbouwd met een onderliggende planning.
Ons streven was om toch om zo snel mogelijk weer terug te keren naar een voorziening wegen met
een reële onderhoudsplanning.
Eind 2017 is bij de vaststelling van de 2e Turap opnieuw een voorziening wegen gecreëerd.
De onderliggende onderhoudsplanning t/m 2021 is opgesteld op basis van de resultaten van de in 2014 uitgevoerde weginspecties. Hierbij is rekening gehouden met actuele schadebeelden, waaraan zo nodig prioriteit is gegeven en derhalve zijn meegenomen in het onderhoudsprogramma.
Wanneer begin 2018 de resultaten van de nieuwe weginspecties bekend zullen zijn, zal blijken of met de verkregen resultaten de onderhoudsplanning dient te worden aangepast.
Vanaf de vaststelling in 2015 van het Wegbeheerplan 2015-2019 bedroeg de jaarlijkse storting
in de voorziening € 496.000.
De onderhoudsstaat van de wegen in onze gemeente bevindt zich behoudens enkele wegen, waaronder de Fransebaan, op een verantwoord niveau en op basis van de geactualiseerde onderhoudsplanning hebben wij de jaarlijkse storting met ingang van 2018 met € 50.000 verlaagd.  

In het onderhoudsprogramma voor 2018 zijn meerdere grotere projecten opgenomen.
Het groot onderhoud van de Fransebaan zal om praktische redenen (noodzakelijke afsluiting in relatie tot bereikbaarheid) uitgevoerd worden in het 1e kwartaal van 2019. De bestekvoorbereiding en aanbesteding zullen in 2018 plaatsvinden.  
Verder zal voor de Oude Baan en een gedeelte van de Oude Bredasebaan, gelegen tussen de Ulicotenseweg en de gemeentegrens met Baarle-Nassau, tijdens het groot onderhoud een nieuw dwarsprofiel worden gerealiseerd, waarbij het aanliggende fietspad zal komen te vervallen.
Ook staan in de kernen Alphen en Chaam enkele al eerder geplande rioolrenovaties in het programma, zoals de Chaamseweg en Zandstraat in Alphen en Blokkenweide en Withagen (gedeeltelijk) in Chaam.   

Zoals bovenstaand reeds is vermeld, wordt met ingang van 2018 bespaard op de jaarlijkse dotatie aan de voorziening wegen, echter in die mate, dat er voldoende middelen beschikbaar blijven om op een verantwoorde wijze het groot onderhoud aan de wegen te kunnen blijven uitvoeren.

Voortgang gepland onderhoud of eventueel achterstallig onderhoud
Zoals verwoord in het wegbeheerplan is sprake van achterstallig onderhoud (volgens de CROW normen). Dit achterstallig onderhoud zal in de planperiode t/m 2021 grotendeels zijn weggewerkt.

Financiële consequenties
In 2018 zullen de volgende werkzaamheden plaatsvinden;

Asfaltverharding:
-onderhoud Oude Tilburgsebaan, Goudbergseweg, Vonderpad, Heikantsestraat, Rettestraat, Meerleseweg en Strijbeekseweg.

Elementenverharding:
-Geersbroekseweg, Hondsdonkseweg, Nieuwveldweg:

Elementenverharding i.c.m. rioolvervanging:
-Withagen (ged) en Blokkenweide in Chaam, Chaamseweg en Zandstraat in Alphen;
-verhardingsonderzoek Rielseweg, uitvoeren weginspecties, nog nader te bepalen asfaltreparaties en onvoorzien totaal  € 1.083.600 (onderhoudsvoorziening).

Vanuit de exploitatiebegroting zal in 2018 een bedrag van € 446.000 aan de voorziening onderhoud wegen worden toegevoegd.