Omschrijving beleidskader
Het Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan (VGRP) is de neerslag van de wettelijke verplichting dat gemeenten dienen te beschikken over een nota waarin de gemeentelijke zorgplicht voor het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater is vastgelegd. Deze nota bepaalt de normen voor de kwaliteit van het milieu en het onderhoud.

Beleidsvoornemens
Het beheer en (groot)onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel zal in 2018 binnen de kaders van het VGRP 2014-2018 worden uitgevoerd. Uit efficiencyoverwegingen worden toekomstige rioolvervangingen integraal (riolering, wegen en groen) voorbereid. Om te voorkomen dat schoon water naar de rioolwaterzuivering wordt afgevoerd zal bij de uitvoering van deze projecten, daar waar dit mogelijk en financieel verantwoord is, verhard oppervlak worden afgekoppeld.

Voortgang gepland onderhoud of eventueel achterstallig onderhoud
Per 1 januari 2018 is geen sprake van achterstallig onderhoud. Voor al het in 2018, in het VGRP, geplande onderhoud geldt dat telkens bekeken zal worden of het onderhoud noodzakelijk is of dat bepaalde werkzaamheden verantwoord kunnen worden doorgeschoven.

In het najaar van 2017 zal gestart worden met de actualisatie van het huidige VGRP.

Financiële consequenties
In 2018 zijn voor de voorbereiding en uitvoering van diverse projecten de volgende bedragen geraamd:
-vervanging riolering Withagen   €     183.000 (activeren)
-vervanging riolering Zandstraat/Chaamseweg   €     704.500 (activeren)
-vervanging riolering Blokkenweide   €     365.500 (activeren)