Omschrijving beleidskader
Het beleidskader van het beleidsveld water is opgenomen in het VGRP 2014-2018. Hierin zijn de doelen en maatregelen met betrekking tot  gezamenlijke waterthema’s uit het Waterplan, de Stedelijke wateropgave en de Kader Richtlijn Water (KRW) gebundeld en vastgelegd.

Beleidsvoornemens
Het gemeentelijk waterbeleid zal er op zijn gericht, overeenkomstig de Europese normen, de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater op orde te hebben en gezamenlijk met de andere waterpartners uitvoering te geven aan de in het VGRP opgenomen projecten.

Voortgang gepland onderhoud / eventueel achterstallig onderhoud
Niet van toepassing

Financiële consequenties
Niet van toepassing