Voor de gemeentelijke gebouwen is een onderhoudsplanning opgesteld voor de periode van 2018 tot 2027. Jaarlijks wordt wel bekeken of er tussentijdse aanpassingen nodig zijn. De nota gebouwenbeheer geeft inzicht in het onderhoud voor 2018 en de een doorkijk voor de komende 10 jaar.
Voor al het in 2018, conform het meerjarig onderhoudsplan, geplande onderhoud geldt dat telkens wordt bekeken of het onderhoud noodzakelijk is of dat bepaalde werkzaamheden doorgeschoven kunnen worden.

Omdat de financiële gevolgen van de nieuwe onderhoudsplanning nog onvoldoende duidelijk zijn, zijn in de begroting nog de bedragen opgenomen op basis van het huidige onderhoudsplan.
Op basis hiervan zijn de totale kosten voor groot onderhoud in 2018 geraamd op een bedrag van
€ 116.000. Aan de onderhoudsvoorzieningen zal in 2018 een bedrag van € 84.000 worden toegevoegd.