Omschrijving beleidskader
Het beleidskader is vastgelegd in de door de raad in 2013 vastgestelde Groenvisie, zijnde een groenbeleids-, groenstructuur- en groenbeheerplan. De groenvisie beoogd een duurzaam en kostenefficiënt groenbeheer. De vastgestelde Groenvisie is bijgesteld omdat het voorgestelde jaarlijkse groenbeheer en de voorgestelde planning voor het uitvoeren van de omvormingsplannen, als gevolg van de in 2015 doorgevoerde bezuinigingen, niet meer haalbaar zijn. De omvormingsplannen worden hierdoor niet uitgevoerd in een periode van circa 6 jaar maar in een periode van circa 12 jaar.

Beleidsvoornemens

Voor het onderhoudsniveau in de centrumgebieden hanteren we A kwaliteit en voor de overige gebieden B kwaliteit.

Daarnaast geldt net als in 2017 dat burgerinitiatieven voor het onderhoud meer draagvlak moeten krijgen. Als bij nieuwe plannen burgers meer dan het basisniveau willen, moeten zij zelf bijdragen in het onderhoud. Bijvoorbeeld door het adopteren van boomspiegels of het afsluiten van schoffelcontracten.

De bezuiniging op de reserve groen, van waaruit de omvormingsplannen worden gefinancierd, blijft ook voor 2018 gehandhaafd. Hierdoor zullen de omvormingsplannen vertraagd worden uitgevoerd. Concreet betekent dit dat eens in de twee a drie jaar een grote omvorming wordt uitgevoerd. De komende jaren zullen er weinig tot geen omvormingsprojecten voor groen kunnen worden uitgevoerd omdat er onvoldoende financiële middelen zijn. De projecten zoals Stationstraat € 67.800, Van Gaverenlaan - Gaanderij € 48.190, Geerakker € 66.000, Zwanendries € 19.200, Blokkenweide € 18.000, Bredaseweg - Dorpsstraat € 99.600 die op de planning staan, schuiven hierdoor naar achteren.

Er wordt steeds meer gezocht naar samenwerking en verbinding door burgerparticipatie. Komende jaren kunnen we dit gezamenlijk met wijk- en buurtbeheerprojecten verder uitwerken en uitvoeren.
Afhankelijk van budgetten en bijdrage van bewoners kunnen plannen eenvoudig / sober of meer uitbundig bloem en bijenrijk worden aangelegd.

Tevens zal het integraal afstemmen van cultuurtechnische en civieltechnische werken worden voortgezet en verbeterd. Vooral bij projecten waar nieuwe groenrenovaties (beplanting) worden voorgesteld is een goede integrale afstemming met de reconstructie van wegen en riolering noodzakelijk.

Voortgang gepland onderhoud / eventueel achterstallig onderhoud
De, op basis van de in juni 2013 vastgestelde Groenvisie, geplande onderhoudswerkzaamheden  kunnen in 2018 (Nieuw onderhoudsbestek) conform het vastgestelde onderhoudsniveau (A kwaliteit in de centrumgebieden en B kwaliteit in de overige gebieden) worden uitgevoerd. Naast het reguliere groenonderhoud staan er voor 2018 minder tot geen omvormingen binnen de gemeente Alphen Chaam gepland.

Financiële consequenties
Vanuit de exploitatiebegroting zal in 2018 een bedrag ad € 33.000 aan de voorziening groen worden toegevoegd.