Het risicoprofiel bestaat uit alle geïnventariseerde risico’s. Door aan elk risico een score toe te kennen zijn risico’s te rangschikken en te prioriteren om te managen. De risicoscore wordt bepaald door de formule kans x geldgevolg.
In deze paragraaf zijn de tien risico’s met de hoogste score gepresenteerd waarbij de risico’s van de bouwgrondexploitaties niet zijn meegenomen, aangezien hiervoor al een aparte risicoreserve is gevormd waarmee die risico’s zijn afgedekt.

De tien grootste risico’s zijn:

Nr.

Risicogebeurtenis

Kans

Risicobedrag

Kans * gevolg

1

Hogere financiële bijdrage aan ABG algemeen (juridisch, ICT, P&O).

30%

€ 1.255.000

€ 376.500

2

Asbestverwijdering in gebouwen leidt tot extra kosten (gaat om gebouw de Heuvel).

90%

€ 400.000

€ 360.000

3

Openeind regeling jeugdzorg

50%

€ 600.000

€ 300.000

4

Politieke risico's college (juridisch, toezeggingen).
-Vanuit de politiek worden extra eisen aan het project gesteld zonder dat daar de bijbehorende financiële middelen voor beschikbaar worden gesteld.
-Besluit wordt door verkeerd orgaan genomen
-Besluiten of toezeggingen door bestuur en/of portefeuillehouder voor geldelijke bijdragen buiten bestaande regelingen om leidt tot precedentwerking

10%

€ 1.000.000

€ 100.000

5

(Bovenmatige) kosten onderhoud voor o.a. bestratingen, asfalt, gladheidbestrijding, kabels en leidingen, riool)

15%

€ 500.000

€ 75.000

6

Het opruimen van illegaal gedumpt (drugs) afval in het buitengebied leidt tot extra kosten

60%

€ 100.000

€ 60.000

7

Instelling is niet in staat de aan haar verstrekte lening terug te betalen. Dit betreft een algemeen risico voor uitstaande geldleningen aan instellingen.
Momenteel zijn er twee instellingen die een lening bij de gemeente hebben afgesloten;
-Cultureel centrum Den Heuvel in Alphen
-Dorpshuis De Leeuwerik in Galder

30%

€ 150.000

€ 45.000

8

Wachtgeldperiode: Een aftredende wethouder of burgemeester heeft, ongeacht de reden van aftreden, aanspraak op een ontslaguitkering ten laste van de gemeente.

20%

€ 200.000

€ 40.000

9

Bovenmatige ontwikkeling kosten onderhoud gebouwen.

50%

€ 80.000

€ 40.000

10

Raming bouwleges: opbrengsten lager dan begroot

50%

€ 75.000

€ 37.500