De benodigde weerstandscapaciteit is het bedrag dat nodig is om alle risico’s binnen de gemeente op te kunnen vangen. Dit bedrag is bepaald op € 1,5 miljoen door een kansberekening uit te voeren op alle in kaart gebrachte risico’s (risicoprofiel). Met dit bedrag worden met 90% zekerheid alle risico’s afgedekt.
In vergelijking tot de vorige risico-inventarisatie is er € 200.000 meer nodig.
De risicoprofielen van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen zijn met elkaar vergeleken, waardoor sommige risico's zijn geharmoniseerd. Daarnaast is ook een risico opgenomen voor de openeind regeling van de jeugdzorg.

De beschikbare weerstandscapaciteit is de financiële buffer om tegenvallers op te vangen en bestaat uit vrije reserves waar geen verplichtingen tegenover staan. Concreet is dat het saldo van de algemene reserve minus de daarop gelegde claims (verplichtingen). De beschikbare weerstandscapaciteit voor 2018 is geprognosticeerd op € 3,2 miljoen.

Het weerstandsvermogenwordt berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de benodigde weerstandscapaciteit. Het geprognosticeerde weerstandsvermogen voor 2018 is dan € 3,2 miljoen / € 1,5 miljoen = 2,1. Volgens de hierna opgenomen waarderingstabel is een weerstandsvermogen van 2,1 “Uitstekend”. In de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen is door de raad bepaald dat het weerstandsvermogen tenminste voldoende moet zijn.

Waarderingstabel

Waarderingscijfer

Ratio weerstandsvermogen

Betekening

A

> 2,00

Uitstekend

B

1,40 < x ≤ 2,00

Ruim voldoende

C

1,00 < x ≤ 1,40

Voldoende

D

0,80 < x ≤ 1,00

Matig

E

0,60 < x ≤ 0,80

Onvoldoende

F

≤ 0,60

Ruim onvoldoende