De gemeentelijke heffingen zijn na de doeluitkeringen en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds de belangrijkste bron van inkomsten. In de paragraaf Lokale heffingen doen wij verslag van:

  • de geraamde inkomsten;
  • het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
  • de berekeningswijze van de gemeentelijke tarieven en welke beleidsuitgangspunten hieraan ten grondslag liggen;
  • de ontwikkeling van de lokale lastendruk;
  • het kwijtscheldingsbeleid.

Als gevolg van de ambtelijke fusie zijn sommige uitgangspunten bij de tariefberekening niet langer houdbaar. Het betreft hier voornamelijk de afvalstoffen- en rioolheffing. In die gevallen is gezocht naar een uniforme aanpak voor de ABG gemeenten. Daarnaast is er sinds 2017 sprake van een omvangrijke wijziging van het BBV, welke onder andere inhoudt dat de toerekening van rente en overhead verandert.