Voor de afvoer van afvalwater en de zuivering daarvan, heeft de gemeente de plicht om voor een goed werkend rioleringsstelsel te zorgen. Ook heeft de gemeente de zorgplicht om de grondwaterstand en de afvoer van hemelwater (regenwater) te beheren. Om al deze watertaken te bekostigen wordt er één belasting geheven, de rioolheffing.
De gemeentelijke watertaken gaan gepaard met relatief grote uitgaven en hebben een langjarige planning. In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) 2014-2018 is het onderhoud aan het rioleringsstelsel voor de komende 60 jaar in kaart gebracht.

Binnen de rioolheffing wordt onderscheid gemaakt tussen woningen en niet-woningen:

  • Voor woningen geldt een vast bedrag, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens.
  • Voor niet-woningen is de hoogte van de heffing afhankelijk van het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.

De rioolheffing is, evenals de afvalstoffenheffing, een bestemmingsheffing. Ook hier is een 100% kostendekkende heffing het uitgangspunt in Alphen-Chaam. In onderstaande tabel is de exploitatieopzet van de rioolheffing 2018 afgezet tegen die van 2017.

2017

2018

Kosten taakvelden

Begroting gemeente Alphen-Chaam

733.338

757.688

Begroting ABG (60%)

162.000

162.000

Inkomsten taakvelden

-1.068

-1.089

Netto kosten taakveld riool

894.270

918.599

Toe te rekenen kosten:

Overhead ABG (40%) incl. (omslag)rente

108.000

108.000

BTW

227.306

276.853

Totale kosten

1.229.576

1.303.451

Opbrengst heffingen

1.284.000

1.329.000

Dekking

104%

102%

Mutatie voorziening
(positief = toevoegen, negatief = onttrekken)

54.424

25.549

Uit de tabel valt af te lezen dat het huidige tarief van de rioolheffing in 2018 voor een bedrag van € 25.549 meer dan kostendekkend is. De toerekenbare kosten voor de heffing zijn per saldo met € 24.329 toegenomen ten opzichte van 2017. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de een hogere toerekening aan lasten van taakveld openbaar groen (sloten, waterlopen en bermen).

Ten behoeve van de sluitende exploitatie wordt het overschot in 2018 toegevoegd aan de voorziening riolering.

In onderstaande tabel wordt het tariefvoorstel 2018 afgezet tegen het tarief 2017.

2017

2018

wijziging

Eenpersoonshuishouden

€ 249,72

    € 249,72

N.v.t.

Meerpersoonshuishouden

€ 310,80

€ 310,80

N.v.t.

Bedrijven tot 500 m3

€ 310,80

€ 310,80

N.v.t.

Bedrijven 500 - 3500m3

€ 550,44

€ 550,44

N.v.t.

Bedrijven groter dan 3500 m3

€ 3.393,84

€ 3.393,84

N.v.t.

Recreatieterrein per m3 afgevoerd water

€ 0,66

€ 0,66

N.v.t.