Retributies of rechten komen in vele vormen voor. Er is echter een grote gemene deler. Retributies worden geheven als de gemeente een dienst verleent aan een individu of een van haar bezittingen ter beschikking stelt. Voorbeelden van retributies zijn leges, markt- en standplaatsgelden en lijkbezorgingsrechten (grafrechten).

In de begroting 2018 is uitgegaan van een tariefstijging van 1% (inflatiecorrectie) voor de retributies. Er is voor 2018 geen kostendekkendheidsanalyse opgesteld. Uit analyses uit voorgaande jaren is gebleken dat de tarieven nog onder het kostendekkende niveau zitten. Belangrijk aandachtspunt momenteel is de mogelijke harmonisatie van de legestarieven. In tegenstelling tot de afvalstoffen- en rioolheffing bestaan de toerekenbare lasten aan de gemeentelijke leges hoofdzakelijk uit kosten van bedrijfsvoering. Dit wordt afzonderlijk meegenomen bij de behandeling van de legesverordening 2018.

In het eerste jaar van de ABG-organisatie  was er vanwege tijdgebrek geen mogelijkheid tot het uitvoeren van een check op de kostendekkendheid van de leges. Op basis van de ervaringscijfers van 2016 hebben wij in 2017 een eerste analyse gemaakt. Mede aanleiding voor deze analyse zijn de gedane voorstellen voor harmonisering van de legestarieven tussen de ABG-gemeenten. Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op de tarieven in titel 2 van de legesverordening. In deze titel zijn de tarieven voor omgevingsvergunningen geregeld. De legesopbrengsten hiervan worden voor 85-95% bepaald door de bouwleges.

Op basis van de uitgevoerde kostendekkendheidsanalyse komt Alphen-Chaam uit op een dekkingspercentage van 95%. Dit percentage nadert de maximale kostendekkendheid, waardoor de mogelijkheden voor tariefsontwikkeling beperkt zijn. Dit geldt met name voor de bouwleges: een verhoging van dit tarief kan ertoe leiden dat de kostendekkendheid binnen titel 2 boven de 100% schiet. Aan de andere kant heeft een verlaging van het bouwlegestarief direct gevolgen voor de gemeentelijke begroting.

De processen voor het afhandelen van aanvragen omgevingsvergunningen bij de ABG-gemeenten zijn inmiddels geüniformeerd. De kosten voor het afhandelen van een vergunningaanvraag zijn in principe gelijk voor de drie ABG-gemeenten.  Dit kan aanleiding zijn tot aanvullende voorstellen tot harmonisering van de legestarieven. Echter, de vaststelling van legestarieven is een bestuurlijke aangelegenheid en het bestuur kan gegronde redenen aanvoeren voor het hanteren van eigen tarieven.