Decentralisaties/transformatie
Binnen het sociale domein zijn per 1 januari 2015 grote veranderingen doorgevoerd. Er vindt een
omslag plaats van een regelgericht generiek systeem met een nadruk op verzekeren en verzorgen
naar een stelsel dat meer uitgaat van zelfredzaamheid, maatschappelijk initiatief, ondersteuning en
activering. We zijn op weg naar de 'participatiemaatschappij'. Als overheid moeten we aan de ene
kant de burger veel meer ruimte geven en 'loslaten', aan de andere kant moeten we er zijn voor
burgers die dat echt nodig hebben. Feitelijk is dit de kern van de transformatie. We hebben inmiddels
wat ervaring met de nieuwe taken, maar de komende jaren hebben we nodig om de uitwerking en
verfijning van deze transities vorm te geven.

We investeren de komende jaren in versterking van de lokale kracht in onze gemeente en een goede aansluiting van professionele ondersteuning op deze lokale kracht. Om de transformatie-opgave vorm te geven is het belangrijk om goede verbindingen te leggen tussen vrijwilligers en professionals in het voorliggend veld en specialisten in de tweedelijns zorg.

De afgelopen jaren zijn we aan de slag gegaan met het implementeren van nieuwe manieren van werken en hebben we onder meer het subsidiebeleid hierop aangepast. De komende jaren ligt de opgave voor ons om samen met onze inwoners en ketenpartners los te komen van de oude patronen en te doen wat nodig is in aansluiting op wat inwoners zelf kunnen en willen.  
We passen onze afspraken met ketenpartners in de ondersteuning hierop aan door te sturen op het behalen van resultaten en door ruimte te geven aan professionals om hiervoor te doen wat nodig is.
We stimuleren zo tevens de ontwikkeling van nieuwe vormen van ondersteuning.

Over ondersteuning van gezinnen en huishoudens waarin de veiligheid in het gedrang is, hebben we in de regio West-Brabant  goede afspraken gemaakt met de Gecertificeerde Instelling, Veilig Thuis en het Veiligheidshuis. Deze afspraken hebben zowel betrekking op het bieden van begeleiding, als op het bieden van (crisis)opvang en de afstemming met het veiligheidsdomein (politie en justitie).

We werken in het sociaal domein samen met de huisartsen in onze gemeente. Zij zijn een belangrijke partner, omdat zij veel inwoners met ondersteuningsvragen in beeld hebben en hen naar passende ondersteuning kunnen toeleiden. We vinden het belangrijk om hierin samen op te trekken en expertise te delen.  

Jeugd
Zoals uw weet is de gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het bieden van bijna alle vormen van jeugdhulp. De provinciale jeugdzorg (inclusief de jeugdreclassering en jeugdbescherming), de geestelijke gezondheidszorg voor jeugd (jeugd-GGZ) en de voorzieningen voor licht verstandelijke jeugdgehandicapten (LVG) zijn overgeheveld naar de gemeenten. De afzonderlijke gemeenten zijn direct financieel en inhoudelijk verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De inkoop, aansturing en betaling van bijna alle aanbieders op het terrein van jeugdhulp zijn voor het overgrote deel regionaal georganiseerd binnen het samenwerkingsverband West-Brabant. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het bepalen wie in aanmerking komt voor de jeugdhulp. De uitvoering van deze taak hebben we belegd bij het CJG Breda. Net als op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning is de opgave voor de komende jaren het totale systeem van jeugdhulp te transformeren, zodat de jeugdhulp toegankelijk blijft voor alle jeugdigen die het nodig hebben. Hiertoe hebben we onze eigen uitvoeringspraktijk en werken we actief samen in de regio West-Brabant.

Arbeidsparticipatie
Werken is en blijft een belangrijk middel om mee te doen in onze samenleving. Gelukkig vinden veel
mensen op eigen kracht een baan. Voor mensen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt
zetten we Talent2Work in. We blijven hierin zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden.
Uitgangspunt hierin is en blijft dat "niet de beperkingen die iemand heeft het uitgangspunt zijn, maar
de bijdrage die iemand kan leveren op basis van zijn of haar talenten".

Maatschappelijke ondersteuning
De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van zelfstandig wonende inwoners die door
beperkingen zelf niet (geheel) in staat zijn om te participeren in de samenleving. Door landelijke ontwikkelingen ten aanzien van extramuralisatie van de zorg zien we dat meer mensen met complexe problematieken langer zelfstandig blijven wonen. Zo krijgen mensen bijvoorbeeld pas later toegang tot een plaats in een verzorgingshuis en worden er steeds minder indicaties afgegeven voor verblijf in instellingen voor mensen met psychische problematieken en/of een verstandelijke beperking. Dit betekent iets voor onze kernen. Die willen we hierop toerusten, zodat ook deze kwetsbare inwoners mee kunnen doen in onze lokale samenleving.  

De afgelopen jaren zijn ondersteuningsvragen van inwoners steeds meer benaderd door de werkwijze te kantelen. In persoonlijke gesprekken bij de mensen thuis zoeken wij samen met de inwoners naar oplossingen. We betrekken de omgeving van de inwoner en beschikbare collectieve voorzieningen hier nadrukkelijk bij. Het uitgangspunt is niet meer “waar u recht op heeft” maar: “wat is de beste oplossing voor uw probleem”. Hierbij is de aanvrager altijd eerst zelf verantwoordelijk voor het oplossen van eventuele problemen, maar als dat niet kan, zorgt de gemeente voor goede ondersteuning. Afgelopen jaren is deze werkwijze verder doorontwikkeld. We kijken niet meer alleen naar het probleem van de aanvrager, maar we kijken ook naar wat voor effect dit probleem heeft op het huishouden. Ook kijken we meer naar meerdere leefdomeinen. Dit moet resulteren in een plan voor het hele huishouden waar het huishouden zo veel als mogelijk zelf de regie over voert. Door vroegtijdig de vraag van het huishouden integraal te benaderen, verwachten we met name op langere termijn problemen te voorkomen en dus ook minder ondersteuning te moeten geven.