Sport is meer dan vrijetijdsinvulling. Sport kan ook positieve effecten hebben op de gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie, leerprestaties en uiteindelijk voor de positie op de arbeidsmarkt. De gemeente is de regisseur die ervoor zorgt dat de maatschappij de kansen van sport maximaal kan benutten. Met de buurtsportcoaches hebben we sinds het najaar 2016 ook ' het gereedschap' in handen om deze voordelen praktisch te vertalen.
Voor culturele activiteiten geldt hetzelfde als voor sport. Het is meer dan alleen vrije tijdsinvulling. Deelnemen aan culturele en sportactiviteiten zien we niet als een doel op zich, maar ook als een middel om te komen tot onze doelstellingen die genoemd zijn in het sociale domein. Het hebben van een levendig cultuur- en sportaanbod zorgt voor een goede basis en kan duurdere zorg (hoger in de piramide) voorkomen.

Goede accommodaties in alle kernen vormen een randvoorwaarde om bovenstaande ambities te kunnen realiseren. We verwachten de komende jaren diverse (vervangings)investeringen te moeten doen voor de buitensportaccommodaties in onze gemeente. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat er in onze gemeente adequaat bewegingsonderwijs kan plaatsvinden. Naast een impuls die we aan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs geven door de inzet van buurtsportcoaches, hebben we ook goede basisvoorzieningen voor bewegingsonderwijs nodig. De gymzaal in Alphen hebben we inmiddels nagenoeg gerealiseerd. De gymzaal in Chaam betrekken we bij de plannen rondom de huisvesting van de basisscholen in Chaam.