Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
080Overige baten en lastenL0080808080
B000000
Totaal lasten Onvoorziene uitgaven0080808080
Totaal baten Onvoorziene uitgaven000000
Saldo lasten en baten Onvoorziene uitgaven0080808080

Toelichting budgetverschillen:

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1.

Gedurende het jaar wordt de stelpost onvoorzien ingezet voor lasten die bij het opstellen van de begroting niet voorzien waren. Zodra een nadeel ontstaat wordt het budget van de stelpost onvoorzien overgezet naar het betreffende taakveld waar het nadeel ontstaat. Voor 2017 is de stelpost onvoorzien afgeraamd naar € 0

L

80

N

Totaal

80

N