17

Absoluut verzuim

Eenheid

Aantal per 1.000 leerlingen

Bron

DUO

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5,36

4,82

0,68

Beoogde maatschappelijke effecten:

Er is sprake van absoluut verzuim als een leerplichtige jongere niet in een school staat ingeschreven. Volgens de Leerplichtwet zijn gemeenten verplicht om te controleren of alle inwoners die onder de Leerplichtwet vallen in een school staan ingeschreven. Dit controleren we ook. Het streven is dat iedereen die onder de Leerplichtwet valt ook ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling.

18

Relatief verzuim

Eenheid

Aantal per 1.000 leerlingen

Bron

DUO

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

18,77

8,95

12,97

Beoogde maatschappelijke effecten:

Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel in een school staat ingeschreven, maar zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt. Relatief verzuim is de officiële benaming in de Leerplichtwet voor spijbelen. De school zelf blijft verantwoordelijk voor de behandeling van het korter durende relatief verzuim. Het streven is om het aantal leerlingen die relatief verzuimt zo laag mogelijk te houden.

19

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

Eenheid

% deelnemers aan het VO en MBO

Bron

DUO

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,20

1

Beoogde maatschappelijke effecten:

We willen voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie de school verlaat. We zijn hiervoor aangesloten bij het Regionale Meld en Coördinatie punten (RMC) voor voortijdig schoolverlaters (vsv-ers).