Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
810Ruimtelijke OrdeningL346477425392395395
B3384040404040
820Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)L1.418976590444664875
B2.7371.3991.8407551.285923
830Wonen en bouwenL135292259257255252
B430476487365363360
Totaal lasten programma 81.9001.7451.2741.0931.3141.521
Totaal baten programma 83.5051.9152.3681.1611.6891.324
Saldo lasten en baten programma 8-1.605-170-1.094-68-374198

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1.

Op de advieskosten ruimtelijke ordening heeft een budgetverlaging plaatsgevonden

L

-17

V

2.

In 2017 zijn de kosten van de voorbereiding voor CPO 2 Chaam en het onderzoek naar de aansluiting Brouwerijplein op de Dorpsstraat opgenomen. Dit zijn eenmalige kosten.

L

-38

V

3.

De bouwgrondexploitaties vormen binnen de begroting een gesloten exploitatie. Het saldo van de lasten en baten wordt geactiveerd. Eventueel gerealiseerde winsten (percentage of completion methode) worden toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf. Voor eventuele toekomstige verliezen wordt een voorziening gevormd. Mutaties in deze voorzieningen worden ten gunste of ten laste gebracht van de algemene reserve grondbedrijf.

L/B

-827

V

4.

In 2017 zijn incidentele middelen opgenomen voor het opstellen van de woonvisie

L

-25

V

5.

De rente uit het Hypotheekfonds Nederlandse Gemeenten wordt begrotingstechnisch vanaf 2018 op dit taakveld verantwoord

B

-7

V

6.

Leges omgevingsvergunningen hoger geraamd dan in 2017

B

-5

V

7.

Diverse kleine verschillen

L

-5

V

Totaal

-924

V