Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
610Samenkracht en burgerparticipatieL416501540444443443
B621515151515
620WijkteamsL74127128128128128
B000000
630InkomensregelingenL1.6421.4991.5541.5551.5581.558
B1.2869341.0301.0301.0301.030
640Begeleide participatieL855598557523467459
B600000
650ArbeidsparticipatieL84229221222225227
B000000
660Maatwerkvoorziening (WMO)L270245228228229229
B1100000
671Maatwerkdienstverlening 18+L1.0451.5301.3621.3411.3291.327
B150149147147147147
672Maatwerkdienstverlening 18-L1.5441.2591.4841.4841.4941.500
B000000
681Geëscaleerde zorg 18+L367475757575
B999999
Totaal lasten programma 65.9666.0626.1476.0005.9475.946
Totaal baten programma 61.5251.1071.2021.2021.2021.202
Saldo lasten en baten programma 64.4414.9554.9464.7984.7454.744

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1.

In 2018 worden er extra middelen ingezet voor nieuwe initiatieven voor de basisstructuur, deze lasten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve sociaal domein

L

100

N

2.

In 2017 zijn via de algemene uitkering extra middelen ontvangen voor de verhoogde asielinstroom partieel en participatie. Deze baten zijn als beschikbaar budget opgenomen.

L

-31

V

3.

In 2017 is een krediet beschikbaar gesteld voor de asbestsanering van Den Heuvel

L

-26

V

4.

Hogere vestrekte uitkeringen WWB

L

99

N

5.

Hogere rijsksbijdrage uitkeringen WWB

B

-96

V

6.

Bij de jaarstukken 2016 is een structurele stijging van de bijzondere bijstand gemeld. Voor 2018 verwachten wij een minder grote stijging dan bij de jaarstukken 2016

L

-35

V

7.

In de begroting 2017 is interne rente toegerekend aan de BBZ leningen dit is in 2018 niet gedaan. Dit betreft de interne allocatie van rentelasten.

L

-16

V

8.

In 2018 is de rijksbijdrage voor de sociale werkvoorziening (via algemene uitkering) lager dan in 2017. De lagere rijksbijdrage wordt 1 op 1 verrekend met de Diamantgroep

L

-41

V

9.

Op de post woningaanpassing bestaat een onderuitputting van het budget. Vanaf 2018 wordt het lagere budget verwerkt in de begroting.

L

-20

V

10.

Op de post huishoudelijke hulp wordt al jaren een te hoog bedrag opgenomen. In de afgelopen jaren is steeds gedurende het jaar de post afgeraamd. Vanaf 2018 wordt in de primaire begroting al het lagere bedrag opgenomen.

L

-95

V

11.

Vanaf 2018 wordt een bezuiniging doorgevoerd op de kosten van begeleiding

L

-35

V

12.

Het budget voor begeleiding wordt gebruikt te dekking van de kosten van buurtsportcoaches (overboeking van begeleiding naar buurtsportcoaches)

L

-30

V

13.

De kosten voor jeugdzorg in 2018 worden hoger ingeschat dan bij de begroting 2017

L

225

N

14.

Diverse kleine verschillen

L

-8

V

Totaal

-9

V