Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
510Sportbeleid en activeringL65320351352353353
B01330424242
520SportaccommodatiesL280311346347372366
B353535353535
530Cultuurpresentatie, -productie en -participatieL1017871616161
B000000
540MuseaL81617171716
B000000
550Cultureel erfgoedL121416161616
B722222
560MediaL1456761616262
B000000
570Openbaar groen en (openlucht) recreatieL8051.0381.0071.0211.0351.026
B1089192929292
Totaal lasten programma 51.4161.8431.8681.8751.9151.900
Totaal baten programma 5150141160171171171
Saldo lasten en baten programma 51.2661.7021.7091.7041.7441.729

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1.

Vanaf 2018 wordt er extra budget vrijgemaakt voor de buurtsportcoaches

L

30

N

2.

Vanaf 2018 worden er extra inkomsten verwacht door de inzet van de extra buurtsportcoach

B

-17

V

3.

In de begroting 2017 worden de kosten van het onderhoud van gemeentelijke verwerkt via de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. In de begroting 2018 is deze omgezet naar een voorziening. de werkelijke kosten van het onderhoud worden vanaf 2018 geboekt op de voorziening. Op dit taakveld wordt enkel nog de storting in de voorziening geboekt. De storting in de voorziening in 2018 is hoger dan de begrote kosten in 2017. Op taakveld reserves wordt vanaf 2018 geen storting meer gedaan in de reserve onderhoud gebouwen

L

22

N

4.

Stijging kapitaallasten als gevolg van renovatie hoofdveld VV Viola

L

6

N

5.

In 2017 zijn investeringen ten laste van de algemene reserve in kunstobjecten in de openbare ruimte opgenomen

L

-14

V

6.

In 2018 zijn budgetten opgenomen voor procinciale gastronomie (tlv Algemene reserve) en het cultuurloperproject

L

10

N

7.

In 2018 is het budget voor het bibliotheek informatiepunt in Alphen niet langer opgenomen

L

-6

V

8.

Bijdrage groen/blauwe diensten in 2017 voor het laatst

L

-20

V

9.

Kapitaallasten als gevolg van investeringen in veiligheidsmaatregelen op 't Zand

L

6

N

10.

In 2017 is voor het onderhoud aan de waterberging Den Brabander eenmalig extra budget opgenomen

L

-33

V

11.

Diverse kleine verschillen

L

23

N

Totaal

7

N