Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
420OnderwijshuisvestingL458301317336483481
B232929292929
430Onderwijsbeleid en leerlingenzakenL252352366373379379
B253535353535
Totaal lasten programma 4710653683709862860
Totaal baten programma 4486464646464
Saldo lasten en baten programma 4662589619645798796

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1.

Stijging kapitaallasten als gevolg van investeringen in Mattheusschool en onderzoek basisonderwijs in Chaam

L

15

N

2.

In 2018 zullen er nog enkele reparaties aan de basisscholen worden uitgevoerd in verband met de overdracht van het onderhoud van de gemeente naar de basisscholen. De kosten worden gedekt vanuit de algemene reserve

L

28

N

3.

Lagere doorbelasting van rente in de kapitaallasten als gevolg van lager rentepercentage.

L

-21

V

4.

In 2017 is er voor onderwijs aan anderstaligen eenmalig geld opgenomen

L

-12

V

5.

De kosten voor leerlingenvervoer stijgen in 2018 ten opzichte van 2017

L

21

N

6.

Diverse kleine verschillen

L

-1

V

Totaal

30

N