Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
310Economische ontwikkelingL03424242424
B000000
330Bedrijfsloket en bedrijfsregelingenL392333232323
B233333
Totaal lasten programma 3395657474747
Totaal baten programma 3233333
Saldo lasten en baten programma 3375454444545

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1.

In de begroting 2017 zijn middelen opgenomen voor het stimuleren van de biobased economie. Deze middelen worden vanaf 2018 opgenomen op taakveld 330.

L

-10

V

2.

In 2018 zijn voor het stimuleren van de Biosbased economie middelen opgenomen. In de begroting 2017 zijn deze opgenomen op taakveld 310. De kosten worden gedekt vanuit de algemene reserve.

L

10

N

Totaal

0