Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
210Verkeer en vervoerL7642.3291.1971.2031.2121.275
B511414141414
220ParkerenL000000
B000000
Totaal lasten programma 27642.3291.1971.2031.2121.275
Totaal baten programma 2511414141414
Saldo lasten en baten programma 27132.3151.1831.1891.1981.261

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1.

In de begroting 2017 worden de kosten van het onderhoud van wegen verwerkt via de bestemmingsreserve onderhoud wegen. In de begroting 2018 is deze omgezet naar een voorziening. Hierdoor worden de onderhoudskosten niet langer in de exploitatie geboekt maar op de voorziening.

L

-767

V

2.

In de begroting 2017 worden de kosten van het onderhoud van wegen verwerkt via de bestemmingsreserve onderhoud wegen. In de begroting 2018 is deze omgezet naar een voorziening. De storting in de reserve wordt in 2017 nog verwerkt via het taakveld reserves. De storting in de voorziening wordt op dit programma/taakveld verwerkt.

L

446

N

3.

In de begroting 2017 staan kredieten voor onder andere de herinrichting van de Nieuwstraat/Engelbertstraat, onderzoek dimensionering en reconstructie van de Fransebaan en de herinrichting van de openbare ruimte in de Withagen. Dit zijn incidentele lasten en worden (voorzover deze uitgevoerd worden) in 2017 gedekt vanuit de algemene reserve.

L

-831

V

4.

In 2018 zijn de incidentele kosten voor het opstellen van een parkeernota verwerkt. Deze kosten worden gedekt vanuit de algemene reserve.

L

10

N

5.

Diverse kleine verschillen

L

10

N

Totaal

-1.132

V