Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
110Crisisbeheersing en BrandweerL690732708721734749
B800000
120Openbare orde en VeiligheidL134383376377379379
B21313131313
Totaal lasten programma 18241.1141.0831.0981.1131.128
Totaal baten programma 1101313131313
Saldo lasten en baten programma 18141.1011.0701.0841.1001.114

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1.

Hogere bijdrage aan veiligheidsregio

L

21

N

2.

Lagere doorbelasting van rente in activa

L

-25

V

3.

Lagere kapitaallasten op dit taakveld in verband met aangepaste FCL's

L

-25

V

4.

Kosten onderhoud in 2017 lager dan storting onderhoudsvoorziening in 2018

L

4

N

5.

Bezuiniging op openbare orde en veiligheid in 2018 ten opzichte van begroting 2017

L

-10

V

6.

Diverse kleine verschillen

L

4

N

Totaal

31

V