1

Formatie

Eenheid

Fte per 1.000 inwoners

Bron

Eigen gegevens

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

0

0,18

0,18

0,18

Beoogde maatschappelijke effecten:

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan. Vanwege de ABG-samenwerking betreft het hier uitsluitend de functies van de gemeentesecretaris, de griffier en ondersteuning griffie. Er is in deze geen maatschappelijk effect beoogd.

2

Bezetting

Eenheid

Fte per 1.000 inwoners

Bron

Eigen gegevens

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,18

0,18

Beoogde maatschappelijke effecten:

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief eventuele boventallige medewerkers. Vanwege de ABG-samenwerking betreft het hier uitsluitend functies van de gemeentesecretaris, de griffier en ondersteuning van de griffier. Er is in deze geen maatschappelijk effect beoogd.

3

Apparaatskosten

Eenheid

Kosten per inwoner

Bron

Eigen begroting

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

655

Beoogde maatschappelijke effecten:

4

Externe inhuur

Eenheid

Kosten % van tot. loonsom + tot. kost inhuur ext.

Bron

Eigen begroting

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1,97

Beoogde maatschappelijke effecten:

* begroting ABG

5

Overhead

Eenheid

% van de totale lasten

Bron

Eigen begroting

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

16

Beoogde maatschappelijke effecten: