Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
010BestuurL629745792796796772
B3500000
020BurgerzakenL118325307303305305
B247223226226226226
030Beheer overige gebouwen en grondenL232119191818
B62044444
Totaal lasten programma 07711.0911.1181.1181.1181.095
Totaal baten programma 0288427230230230230
Saldo lasten en baten programma 0482664888888889865

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1.

Stijging van kosten raad door 2 extra raadsleden vanaf 2018

L

15

N

2.

Stijging van de kapitaallasten voor de raad voor iPad's en professionalisering raad

L

6

N

3.

Kosten screening wethouders na verkiezingen 2018 (ten laste van Algemene reserve)

L

8

N

4.

Kosten 0,5 Fte extra wethouder voor 1/2 jaar

L

20

N

5.

Salariskosten voormalig personeel stijgen ten opzichte van de begroting 2017

L

10

N

6.

Incidentele kosten burgeravonden in 2017

L

-25

V

7.

Ophoging budget raad voor politieke jeugdparticipatie, doorontwikkeling gemeenteraad en scholing raadsleden

L

17

N

8.

Extra kosten voor bevorderen opkomst verkiezingen (ten laste van Algemene reserve)

L

5

N

9.

Lagere kapitaallasten BAG in verband met overboeking krediet naar ABG

L

-24

V

10.

In 2017 zijn eenmalige inkomsten uit de verkoop van de oude locatie gymzaal Alphen opgenomen

B

200

N

11.

Diverse kleine verschillen

-8

V

Totaal

224

N