Wat gaan we ervoor doen?

Wet Private kwaliteitsborging
Als het gaat om Wabo vergunningverlening en toezicht staat er een stapsgewijze invoering van de Wet Private kwaliteitsborging op stapel. Hiermee worden de verantwoordelijkheden in de bouw  anders neergelegd en wordt de markt primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bouw.
Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen hoeven niet langer gegevens te worden verlangd waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Aangetoond moet worden met welk toegelaten instrument en met welke gerechtigde kwaliteitsborger wordt gewerkt en dat aan de regelgeving is voldaan. Dit betekent dat de gemeenten in haar vergunningverlening en toezicht niet meer kijken naar o.a. constructieve veiligheid en brandveiligheid. Hiermee verandert ook de hele financiering van het bouw- en woningtoezicht. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel over de kwaliteitsborging in de bouw aangenomen op 21 februari 2017. Behandeling in de Eerste kamer heeft op 11 juli 2017 plaatsgevonden, maar stuitte op bezwaren. De wet is daarom voorlopig uitgesteld. Op welke wijze en wanneer deze wet in werking treedt is niet duidelijk.  

De Ligt IV
Om dit woongebied mogelijk te maken moet een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. Gestreefd wordt naar vaststelling van het bestemmingsplan in 2018.

CPO 2 Chaam
Er is een tweede groep in Chaam die een CPO vereniging aan het oprichten is voor een tweede CPO initiatief. Locatie Heerebeemd fase 2 (particulier eigendom (meerdere eigenaren) en Den Brabander fase 4 (gemeentelijk eigendom) zijn de locaties die zich het beste lenen voor een dergelijk initiatief. De eerste oriënterende gesprekken met de eigenaren van de locatie Heerebeemd fase 2 hebben plaatsgevonden. Er is inmiddels een Plan van Aanpak opgesteld. Met de eigenaren van de gronden, de CPO groep en omwonenden zal eind 2017/begin 2018 in ateliervorm invulling gegeven worden aan het stedenbouwkundig plan voor de locaties. Ook Den Brabander fase 5 (eigendom ontwikkelaar), die grenst aan Den Brabander fase 4, wordt hierin meegenomen zodat er een samenhangend ontwerp komt. In 2018 zullen met de grondeigenaren van Heerebeemd fase 2 nadere afspraken gemaakt worden welke vastgelegd worden in een anterieure overeenkomst. Met de CPO groep zullen eveneens afspraken gemaakt worden. Eind 2018 zal gestart worden met het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan.

Centrumplan Chaam fase 2
Op 27 juni 2017 was de zitting bij de Raad van State inzake de ingediende beroepen tegen het bestemmingsplan Centrum Chaam 2016, de omgevingsvergunning en het besluit Hogere waarde wegverkeerslawaai (gecoördineerde procedure). De uitspraak wordt begin medio september 2017 verwacht.
Als de Raad van State groen licht geeft aan het plan dan zal het plan eind 2017 de realisatiefase in gaan. De gemeente en de ontwikkelaar zullen dan conform de anterieure overeenkomst de verplichtingen nakomen. Gestreefd wordt naar oplevering van de supermarkt tweede helft 2018 en oplevering van de openbare ruimte eveneens in 2018. Oplevering van de appartementen wordt verwacht in 2019.

Oude dorpshart Galder
De Matheusschool heeft in 2017 tijdelijk zijn intrek genomen in het oude schoolgebouw in verband met de uitbreiding van de Matheusschool. In onderling overleg heeft de ontwikkelaar met wie we in gesprek waren over de realisatie van een supermarkt zich terug getrokken. Het college zal zich in 2018 gaan beraden op een andere invulling van het bestaande gebouw dan wel de locatie. De financiële consequenties worden daarbij in beeld gebracht.

Woonvisie Alphen-Chaam
In 2015-2016 heeft de gemeente Alphen-Chaam een woningmarktonderzoek uit laten uitvoeren ter voorbereiding van de actualisatie van de woonvisie. De huidige woonvisie is inmiddels vijf jaar oud en niet meer actueel. In 2017 zijn de werkzaamheden aanbesteed. Eerste kwartaal 2018 staat de vaststelling van de woonvisie gepland.

Resultaten