Wat gaan we ervoor doen?

Beleidsplan milieu en duurzaamheid.
In 2015 is een beleidsplan milieu en duurzaamheid opgesteld, dat in de jaren 2016 en 2017 slechts zeer beperkt kon worden uitgevoerd vanwege het ontbreken van enig budget. Op dit moment is sprake van grote uitdagingen op dit vlak. Het klimaat verandert en daar merken we nu al de effecten van en de verwachting is dat deze groter worden. Hier moeten we op voorbereid zijn door ons aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Klimaatadaptatie staat hoog op de agenda voor de overheid en voor waterschappen, natuurorganisaties en bewoners. Daarnaast moeten we de klimaatveranderingen een halt toeroepen door een energietransitie van fossiele naar duurzame energiebronnen. Over een aantal jaar moeten we zonder gas als brandstof kunnen wonen.
Met het budget kunnen we initiatieven van inwoners ondersteunen.

Bijdrage Coöperatie Duurzame Energie De Baronie
Bij de perspectiefnota is besloten om een bedrag van € 5.000 per jaar voor de jaren 2018, 2019 en 2020 (totaal € 15.000) toe te kennen als cofinanciering van de Interreg-Ecco subsidie ten behoeve van de Coöperatie Duurzame Energie de Baronie (CDEB). CDEB heeft als doel om, ter vervanging van fossiele brandstoffen, lokale duurzame energie te produceren. CDEB heeft met tussenkomst van ZLTO een Interreg-Ecco subsidie aangevraagd bij de EU. Dit ECCO-project wordt uitgevoerd in 2018, 2019 en 2020 en heeft als doel om soortgelijke initiatieven van elkaar te laten leren en te zorgen dat de aanpak breder wordt verspreid. Het totale project is voor de duur van 3 jaar begroot op totaal € 334.000. De EU neemt hiervan 60% voor haar rekening. Het resterende bedrag wordt bij elkaar gebracht door o.a. de ABG-gemeenten, ZLTO en provincie.

Bodeminformatiesysteem
Bij het invoeren van de Omgevingswet krijgen de gemeenten vanuit de Provincie de komende jaren  nieuwe bodemtaken toebedeeld. Deze gegevens moeten worden ondergebracht in het bodeminformatiesysteem. Momenteel werken de 3 ABG-gemeenten met verschillende bodeminformatiesystemen. We willen overgaan op één integraal systeem zodat het systeem up to date en hoog van kwaliteit is, in eigen beheer. Daarnaast moet er een link gemaakt worden tussen het informatiesysteem en de zaakdossiers in Green Valley. Op deze manier kun je zowel interne als externe klanten bedienen van de juiste bodeminformatie.
De nieuwe wettelijke taken voor bodem passen ( gedeeltelijk) in het Informatiebeleidsplan van de ABG. Onduidelijk is nog of er financiële middelen vanuit de Provincie meekomen met de genoemde nieuwe taken. We bekijken dit jaar de financiële consequenties hiervan.

Resultaten