Wat gaan we ervoor doen?

Initiatieven vanuit de samenleving
De gemeente gelooft sterk in verbindingen tussen professionals, vrijwilligers en individuele inwoners. Zo ontstaan er effectievere, creatieve oplossingen. We brengen onze maatschappelijke partners en inwoners met elkaar in contact, bijvoorbeeld via Het Trefpunt, Effe Buurten en de website OnsAlphenChaam. Doordat inwoners meer met elkaar en hun omgeving bezig zijn ontstaan er nieuwe initiatieven. Dat brengt ons dichter bij het doel: 'iedereen doet mee'.

Effe Buurten
In april 2017 is het project 'Effe Buurten' als pilot gestart in de kernen Alphen en Chaam. Het gaat om gratis inloopvoorzieningen met professionele begeleiding, twee vaste dagdelen per week. Elkaar ontmoeten en inspireren staat centraal, iedereen van 0-100 jaar is welkom. Er is altijd professionele begeleiding aanwezig. Indien begin 2018 uit de evaluatie blijkt dat de inloop voorziet in een behoefte en bijdraagt aan onze doelstellingen (meedoen, zelfredzaamheid vergroten, netwerk versterken, sociale basisstructuur binnen de kernen verstevigen), dan willen we hier vanaf april 2018 een structurele voorziening van maken. Deze kosten kunnen we dekken uit lagere kosten voor maatwerk-voorzieningen, waarbij er vanaf 2019 een afbouw van subsidie mogelijk moet zijn omdat een gedeelte van de activiteiten kunnen worden gedraaid door vrijwilligers.

Vergunninghouders
Nederland kent al geruime tijd een verhoogde asielinstroom. Veel vluchtelingen krijgen een vergunning om (tijdelijk) te blijven. Bij het opstellen van deze begroting is de definitieve taakstelling voor 2018 nog niet vastgesteld. Het ziet er wel naar uit dat de taakstelling voor 2018, conform de tendens die zich in 2017 heeft ingezet, lager zal zijn dan die van de voorgaande jaren. Dit betekent dat het zwaartepunt van onze inspanningen steeds meer verschuift van het organiseren van huisvesting, eerste uitkeringen etc. naar beleid en investeringen om duurzame participatie en integratie in de lokale samenleving te realiseren. In 2018 zetten we nog meer in op een vroegtijdige, doorlopende en integrale aanpak op alle terreinen die hieraan bijdragen (onderwijs, gezondheidszorg, vrijwilligerswerk etc).

Resultaten