Wat gaan we ervoor doen?

Re-integratie
Ons uitgangspunt is dat iedereen die kan werken (ook naar vermogen) werkt, of actief is voor de
samenleving. We doen dit onder andere door gebruik te maken van de methodiek van Talent2Work,
dat een actieve werkgeversbenadering als uitgangspunt heeft. Waar werk geen realistisch
perspectief is, bevorderen we deelname aan de samenleving via participatiebanen, beschut werk,
vrijwilligerswerk, activiteiten, cursussen of andere vormen van dagbesteding.
Het is belangrijk om werk te blijven maken van uitstroom naar werk. Aangezien er vele typen
bijstandsgerechtigden zijn, met een lange of korte afstand tot de arbeidsmarkt, met of zonder
beperkingen, met veel of weinig loonwaarde, jong of oud, werken we continue aan een gevarieerd
aanbod van re-integratie instrumenten. Dat doen we lokaal (o.a. Talent2Work) en regionaal
(regionaal werkbedrijf, Werkgeversservicepunt).
Besloten is om deze re-integratiewerkzaamheden weer zelf te gaan doen. We blijven werken met de methodiek Talent2Work. Voorheen deed Workin dit voor ons. Zij droegen het laatste kwartaal van 2017 deze werkzaamheden weer over aan de gemeente. Workin blijft in 2018 de jobhunting en jobcoaching voor Alphen-Chaam doen.
De afgelopen jaren zagen we een grote toename van het aantal cliënten. In 2018 werken we toe naar een daling van het aantal cliënten.
De ABG-organisatie heeft te maken gehad met samenvoegen van 3 uitvoeringsorganisaties en 3 uitkeringssystemen. Nu dat op orde is komt de kwaliteitsslag en kan er verfijning aangebracht worden. Van groot belang is juiste managementinformatie opdat met grondige analyses goed gestuurd kan worden. In 2018 realiseren we dat.

Wet Banenafspraak
In het sociaal akkoord van april 2013 spraken het Kabinet en sociale partners af 125.000 banen te
gaan realiseren voor mensen met arbeidsbeperkingen. 100.000 banen in de markt sector en 25.000
in de overheids sector. Belangrijk hierbij is dat werkgevers kandidaten die tot de doelgroep
banenafspraak horen, kunnen vinden op een eenvoudige manier. Landelijk is hiervoor de
'kandidatenverkenner banenafspraak' ontwikkeld. Gemeenten kunnen hun kandidaten via dit
instrument in beeld brengen. In 2017 is dit gerealiseerd. De overheids sector blijft echter achter in het realiseren van banen voor deze doelgroep. Daarom gaat het kabinet de Quotumwet activeren voor de overheid. De markt sector realiseerde meer dan verwacht werd. Het is belangrijk om zelf het goede voorbeeld te geven. Zowel regionaal in de samenwerking met het regionaal werkbedrijf Midden-Brabant als lokaal met hulp van de ABG-organisatie.

Regionale werkgeversdienstverlening en matching
In 2017 vond een bestuurlijke tweedaagse plaats met alle bestuurders en managers van de gemeenten behorende tot de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Doel is om vanuit een regionale gezamenlijke verantwoordelijkheid en vanuit een gezamenlijk inzicht in de doelgroepen en gezamenlijke aanbod versterking en dienstverlening, de optimale match tussen werkgevers en werkzoekenden na te jagen, gericht op duurzaamheid en kwaliteit.
In het eerste kwartaal van 2018 is de implementatie van deze nieuwe regionale aanpak gepland.

Resultaten