Wat gaan we ervoor doen?

Onder dit taakveld vallen de materiële voorzieningen verstrekt op basis van een toekenningsbeschikking via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze voorzieningen zijn met name rolstoelen, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen.

Geen nieuw beleid maar de focus op een goede uitvoering van het bestaande beleid.
We hebben geen nieuwe beleidsvoornemens op dit onderdeel. We willen ervoor zorgen dat deze taken op een goede manier worden uitgevoerd, waarbij enerzijds inhoud wordt gegeven aan de transformatieopgave (aansluiten op wat mensen zelf kunnen organiseren) en anderzijds onze inwoners tevreden zijn over de ondersteuning die we bieden.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke resultaten en activiteiten.

Resultaten