Wat gaan we ervoor doen?

Onder dit taakveld valt dienstverlening in de vorm beschikbare uren en schuldhulpverlening, op basis van een toekenningsbeschikking. Deze dienstverlening omvat het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid, de immateriële maatwerkvoorzieningen via de Wet maatschappelijke ondersteuning zoals hulp bij het huishouden en begeleiding, de persoonsgebonden budgetten via de Wmo en de eigen bijdrage voor Wmo maatwerkvoorzieningen.

Schuldhulpverlening
Het aantal mensen met problematische schulden is de laatste jaren toegenomen. We hebben vanaf 1 mei 2017 de subsidie aan het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn in Breda verhoogd met € 11.611 op jaarbasis voor uitbreiding van de werkzaamheden op het gebied van schuldhulpverlening. Deze subsidie wordt structureel.

Problematiek personen met verward gedrag
Het aantal incidenten met personen met verward gedrag neemt toe. Op basis van het advies van het landelijk  ‘aanjaagteam personen met verward gedrag’ zijn wij in 2017 gestart met het ontwikkelen van een regionale aanpak.
In 2018 wordt deze verder uitgewerkt en aangevuld zodat regionaal én lokaal een goed werkende integrale aanpak ontstaat. De aanpak richt zich op het verminderen van het aantal incidenten, het verbeteren van de samenwerking  op gebied  van zorg en veiligheid  en op betere toeleiding naar passende ondersteuning, zorg en straf van mensen met verward gedrag.

Resultaten