Wat gaan we ervoor doen?

Jeugdreclassering en jeugdbescherming
De gecertificeerde instellingen (oa. Jeugdbescherming Brabant, William Schrikkergroep) zijn instellingen voor Jeugdreclassering en Jeugdbescherming. De hulpverlening in het gedwongen kader (opgelegd door de kinderrechter) wordt door de gemeente ingekocht. De gecertificeerde instelling stelt de veiligheid en de optimale ontwikkeling van de kinderen voorop. Het doel is kinderen zo veilig en optimaal mogelijk te laten functioneren. Het is in verband met de continuïteit en transformatie  van belang dat er regelmatig afstemming plaatsvindt met deze gecertificeerde instellingen.

Opvang jeugd
Indien een jeugdige opgevangen moet worden, anders dan in de thuissituatie, dan zijn er afspraken met verschillende zorgaanbieders die mogelijkheden bieden op het gebied van crisisopvang, verblijf, gezinsvervangend tehuis en/of pleegzorg. Hierbij is het ook van belang dat er onderlinge afstemming plaatsvindt omdat het van belang is dat kinderen die niet thuis kunnen wonen, kunnen opgroeien in een situatie die zoveel mogelijk lijkt op het opgroeien in een gezin.

Meerjarenperspectief Veilig Thuis
Om de veiligheid van onze jongeren te waarborgen kunnen gemeenten een beroep doen op Veilig Thuis en het Veiligheidshuis. Veilig Thuis heeft de maatschappelijke opdracht om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken. In 2017 is er een meerjarenperspectief opgesteld voor Veilig Thuis regio West-Brabant. Op basis van dit meerjarenperspectief is voor de komende jaren vastgesteld wat de precieze wettelijke taken, de personele capaciteiten en de kosten zijn van Veilig Thuis. Op basis hiervan is voor de komende jaren een duidelijke vaste stabiele financiële bijdrage per gemeente vastgesteld, die niet steeds bijgesteld hoeft te worden, zoals de afgelopen jaren het geval was.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke resultaten en activiteiten.

Resultaten