Wat gaan we ervoor doen?

Bels Lijntje
Om het Bels Lijntje meer tot een samenhangend toeristisch product te ontwikkelen, worden rustpunten, genaamd 'spoorbeelden' ontwikkeld. Deze spoorbeelden worden in de vorm van kunst/design/vormgeving op het Bels Lijntje gerealiseerd over het gehele tracé van Turnhout tot Tilburg. Andere inspanningen op dit vlak zijn reeds uitgevoerd in de vorm van nieuwe bordjes en een rijdende tentoonstelling bij evenementen. Daarnaast is het Renesplein opgeknapt.

Cittaslow Alphen-Chaam: We are food
Alphen-Chaam is in 2018 één van de acht Brabantse keukens. In (virtuele) keukens zetten we het Brabants ondernemerschap in om de oplossingen van morgen te bedenken en te ontwikkelen voor de problemen van vandaag, met als idee om in 2018 van Brabant een katalysator voor vernieuwing in de foodbranche te maken. Alphen-Chaam heeft als doelstelling om de gezondste gemeente van Brabant te worden. We gaan een programma ontwikkelen met de Cittaslow supporters om in 2018 als proeftuin te fungeren voor allerlei concrete initiatieven. De provincie ondersteunt de keukens in geld, capaciteit en kennis. In de begroting van 2018 is éénmalig € 10.000 opgenomen voor dat doel.

Ontwikkeling 't Zand
Als het bestemmingsplan 't Zand onherroepelijk in werking is getreden, kan worden gestart met de
werkzaamheden om de camping uit te breiden en de infrastructurele voorzieningen te treffen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De opbrengsten uit de verkoop van de uitbreidingsgronden worden gebruikt om de kosten van deze voorzieningen te dekken.

Ecologische verbindingszones (EVZ)
De gemeenten binnen Landstad de Baronie streven naar vergroening van hun gebieden. Om daarvoor stappen te kunnen zetten is een groen ontwikkelprogramma opgesteld in de vorm van een ambitiedocument. Landstad De Baronie wil samen met de gebiedspartijen - gemeenten, het waterschap, ZLTO en partijen als de Vereniging Markdal- in volle vaart verder met het aanleggen en versterken van de EVZ’s.
Om deze ambitie concreet te maken heeft het coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap een plan gemaakt dat inzicht geeft in alle opgaven, de kosten daarvan en de subsidie.  Voor de aanleg en inrichting wordt van onze gemeente een investering gevraagd over de jaren 2018 tot en met 2022 van in totaal € 185.000. Dit is het bedrag na aftrek van de subsidie (75 % van de kosten) en de bijdragen van Waterschap. De investering valt in twee delen uiteen. Enerzijds wordt er grond aangeschaft (€ 115.000) waarover niet afgeschreven wordt. Anderzijds worden er kosten gemaakt voor de inrichting (€ 70.000) deze investering moet worden afgeschreven in 25 jaar.
Voor het onderhoud van deze EVZ’s, 9,3 hectare dient daarnaast een onderhoudsbijdrage van € 9.000 per jaar opgenomen te worden. Deze bijdrage is in 2018 nog nihil en loopt vanaf 2019 op naar het maximale bedrag van € 9.000 in 2022. De hoogte van de onderhoudsbijdrage is afhankelijk van de inrichting van het terrein  (maaien is goedkoper dan snoeien).

Onderhoud sloten en bermen
Door achterstallig onderhoud bermen en sloten, als gevolg van bezuiniging op budget, ontstaat wateroverlast. Om de bermen en sloten op een goed kwaliteitsniveau te houden is er structureel minimaal een bedrag nodig  van € 5.000 met ingang van 2018.

Onderhoud waterberging Den Brabander
Het onderhoudsbudget voor de waterberging in Den Brabander is niet toereikend. Het maaien en onderhoud van het openbaar groen is hier intensiever, in 2018 is hiervoor € 5.000 extra opgenomen. Vanaf 2019 is structureel € 10.000 in de begroting is opgenomen.  Om vanaf 2018 de kwaliteit te waarborgen en de klachten te verminderen is het noodzakelijk om dit budget op te nemen in de begroting.

Dotatie reserve groen
De huidige dotatie in de reserve groen van € 33.000 is niet toereikend om alle plannen uit te voeren. De afgelopen jaren zijn er kleine omvormingen gerealiseerd. Gezien de huidige financiële situatie zullen wij de dotatie op dit moment niet verhogen. Hierdoor kan in 2018/2019 enkel de omvorming van de Stationstraat qua uitvoering gerealiseerd worden. De Van Gaverenlaan-Gaanderij, Geerakker, Zwanendries, Blokkenweide en Bredaseweg-Dorpsstraat komen hierdoor op zijn vroegst vanaf 2020 qua omvorming aan de beurt.

Onderhoud bomen
Door bezuinigingen in het verleden is achterstallig onderhoud  aan de bomen ontstaan. Om de bomen op het gewenste beeld- en kwaliteitsniveau te krijgen en houden is structureel een budget van € 25.000 nodig. Deze middelen zijn in deze begroting opgenomen.

Areaal uitbreidingen
Voor onderstaande gerealiseerde woningbouwlocaties is extra budget nodig voor het dagelijks
onderhoud van het groen:
- Alphen 87 woningen: Boskriek, Weegbree en Klaproos (De Ligt II en III), Smidshof en Landerij 1e
fase
- Chaam 39 woningen; Amer en Biesbosch (Den Brabander Terpen), Prinsenhof (Plan Keizershof)
- Galder 24 woningen; Bolderik en Korenbloem (Plan Bollemeer) en Huiswei (RvR Ballemanseweg)
Om het groen in stand te houden en op het huidige afgesproken kwaliteitsbeeld op B niveau te onderhouden is jaarlijks een bedrag van € 15.000 noodzakelijk.

Fietsallee Chaamse bossen
Met Staatsbosbeheer en de gemeente Gilze en Rijen is een project gestart onder leiding van Staatsbosbeheer om te komen tot een fietsallee Chaamse bossen. Het doel is om de bestaande infrastructuur onder de loep te nemen. Eén hoofdader van het Ulvenhoutse voorbos tot het Bels Lijntje is noodzakelijk waaraan aftakkingen naar de dorpen of horeca kunnen komen. Overbodige fietspaden en paden met een slechte kwaliteit worden uit de routes gehaald. Er wordt een planning en financiële paragraaf opgesteld in het plan van aanpak.

Veilig en gastvrij recreëren
In 2018 zal het traject "veilig en gastvrij recreëren" worden voorgezet.  Binnen dit traject wordt via een integrale aanpak en in nauw overleg met de eigenaren van recreatieparken gewerkt aan recreatieparken die het predicaat 'duurzaam veilig en kwalitatief hoogwaardig" verdienen.
Het traject, bestaande uit onderzoek, analyse en uitvoering van verbeterplannen, staat in het teken van samenwerking met relevante partijen waaronder de recreatieondernemers en Verenigingen van Eigenaren. In 2018 zal de aanpak worden voortgezet. Veiligheid in al zijn facetten is een belangrijk thema binnen dit traject.

Resultaten