Wat gaan we ervoor doen?

Huisvesting basisschool Mattheus te Galder:
Het streven is om met ingang van het schooljaar 2018/2019 de interne verbouwing alsmede de uitbreiding van Dorpshuis De Leeuwerik in gebruik te nemen. De school beschikt dan over ruimte voor het vestigen van 5 groepen.  Met de voor de school beschikbare ruimte wordt geanticipeerd op de onderwijskundige ontwikkelingen waarbij het klassikale onderwijssysteem geleidelijk zal worden verlaten.   
Met het in gebruik nemen van de nieuwe lokaliteiten in het Dorpshuis De Leeuwerik door basisschool Mattheus wordt tegelijkertijd het gebruik van het schoolgebouw Galderseweg 55 beëindigd.   

Huisvesting onderwijs te Chaam.
In 2017 is het rapport van Team Sygma over de huisvesting van het basisonderwijs  te Chaam beschikbaar gekomen. In het najaar van 2017 is dit rapport ter kennis van de gemeenteraad gebracht. Alvorens we met een concreet voorstel komen willen we op basis van dit rapport de mogelijkheden, onmogelijkheden en financiële consequenties met uw raad bespreken. Hierbij betrekken we ook de gymzaal te Chaam omdat de gemeenteraad in 2016 heeft besloten tot de bouw van een nieuwe gymzaal.  
Voor de bouw van de school in Chaam is (naast de investering in de gymzaal) in de begroting een additionele investering van € 4 miljoen opgenomen. Hiermee komt de totale investering op € 4.775.000. Hierbij wordt uitgegaan dat er in 2019 gestart kan worden met de bouw. Ondanks dat wij op dit moment 'slechts' beschikken over een voorlopige schatting van de mogelijke bouwkosten is deze investering toch opgenomen in het investeringsplan en zijn daarmee de kapitaallasten opgenomen in de meerjarenraming.

Resultaten