Wat gaan we ervoor doen?

Doorgaande ontwikkellijnen
Een goede doorgaande lijn van consultatiebureau naar de voorschool (kinderopvang/peuteropvang)
en van de voorschool naar de vroegschool (basisonderwijs) is belangrijk voor een goede ontwikkeling
van de kinderen. In 2018 houden we ons huidige beleid nog eens goed tegen het licht en zetten we in op het verder versterken van de doorgaande lijnen. Daarnaast wordt meegenomen op welke wijze de extra beschikbare Rijksmiddelen worden ingezet om voor zover mogelijk alle peuters naar een voorschoolse voorziening (met VVE) te laten gaan.

Een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt voor alle jongeren
We vinden het erg belangrijk dat jongeren zich een goede uitgangspositie verwerven op de arbeidsmarkt.  De uitvoering van onze taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van leer- en kwalificatieplicht hebben we ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling met de regiogemeenten in West-Brabant  (Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten). Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) verzorgt de uitvoering.  
Via een actieve uitvoering van de leerplichtwet via het RBL bestrijden we schoolverzuim en –uitval van jongeren tot 18 jaar. Voor jongeren van 18 tot 23 jaar waarbij uitval dreigt of die al zijn uitgevallen wordt er vanuit het RBL een trajectbegeleider ingezet om er op toe te zien dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen.
In de arbeidsmarktregio Midden-Brabant (waar Alphen-Chaam ook onderdeel van uitmaakt) worden initiatieven ontwikkeld die moeten leiden tot een jeugdwerkloosheidsvrije zone. Zo is er vanaf 2017 een specifieke jongerenconsulent (vanuit de regio Midden-Brabant) beschikbaar om jongeren gericht te begeleiden.

Leerlingenvervoer
Kinderen, die aangewezen zijn op speciaal onderwijs stellen we in staat de voor hen dichtstbijzijnde toegankelijke school te bezoeken. Op basis van de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer kunnen ouders onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op bekostiging van het vervoer van en naar school of deelnemen aan het door de gemeente georganiseerde leerlingenvervoer.
We gaan in de uitvoering na wat de beste vorm van vervoer is waarbij we het belang van het kind en de eigen kracht van het kind en de ouders voorop stellen.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke resultaten en activiteiten.

Resultaten