Wat gaan we ervoor doen?

Ontwikkelagenda toerisme en recreatie
In 2017 is de ontwikkelagenda toerisme en recreatie vastgesteld. De ontwikkelagenda is het resultaat van de evaluatie van het Belevingsconcept die samen met de recreatie-ondernemers en het platform toerisme en recreatie is uitgevoerd. In de ontwikkelagenda staan diverse acties. Voor de uitvoering van deze acties wordt regulier budget benut. Indien extra budget noodzakelijk is, worden projecten apart in de begroting opgenomen. De fietsallee Chaamse bossen is daar een voorbeeld van, waarbij financiering plaatsvindt vanuit het Fonds kwaliteitsverbetering.

Deelname aan het Programma Groei MKB van REWIN
REWIN trekt samen met de gemeente op om MKB-ers te leren kennen met als doel het ondersteunen bij innovatie en groei. REWIN heeft hiervoor een selectie van bedrijven gemaakt.
Het project draait om het stimuleren van kruisbestuiving tussen bedrijven. REWIN en gemeente spreken daarom met bedrijven over ambitie, innovatie, nieuwe markten, human capital, vestigingen, financiering, samenwerking met kennisinstituten, wetgeving, netwerken e.d.

Bedrijventerrein Alphen
De gemeente heeft een belangrijke rol als het gaat om het faciliteren van bedrijven. We hebben geconstateerd dat het bedrijventerrein in de kern Alphen veel leegstand kent. In 2018 verkennen we de problematiek. We gaan in gesprek met ondernemers op het terrein en spreken met REWIN over de mogelijkheden bedrijven aan te trekken. Daarnaast trekken we samen met Regio West-Brabant en de provincie Noord-Brabant op in de monitoring van leegstand. Vervolgens destilleren we de kansen en mogelijkheden die het terrein biedt.  

Resultaten