Wat gaan we ervoor doen?

Problematiek kom traverse Chaam N639
In de loop van 2017 zal er meer duidelijkheid komen welke maatregelen er genomen zullen worden
om de provinciale weg door de kom van Chaam leefbaarder en verkeersveiliger te maken.
De afspraken met de provincie, het onderzoeksrapport van Goudappel Coffeng en de inrichtingsstudie van Copier zullen hierbij een leidraad zijn. Uiteindelijk zal de provincie als wegbeheerder bepalen welke ingrepen er gaan plaatsvinden en zullen de kosten hiervan voor rekening komen van de provincie. Op onderdelen, die verband houden met de leefbaarheid van de dorpskern, zoals bijvoorbeeld de groenaankleding, zal een bijdrage van de gemeente verwacht worden.
Op dit moment is het nog te vroeg om een inschatting te maken van de gemeentelijke investering hiervoor. Dit geldt ook voor kosten (eigen ambtelijke uren of een extern bureau), die verband houden met het voorbereiden van de te nemen maatregelen.

Reconstructie Fransebaan
In 2017 zijn diverse inventariserende onderzoeken gedaan om vooraf een concreet inzicht te hebben in de te verwachten onderhoudskosten van de Fransebaan. Daarnaast is een actuele kostenraming gemaakt om te kunnen vaststellen of het gereserveerde budget uit 2014 van € 1.665.000 nog toereikend is.

Op basis van de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken is de kostenraming uit 2014 geactualiseerd. Het totale investeringsbedrag komt nu € 191.000 hoger uit en sluit op een bedrag van € 1.856.000. Deze verhoging is hoofdzakelijk het gevolg van de toepassing van een bredere asfaltconstructie, waarbij rekening is gehouden met toekomstige ontwikkelingen, zoals
de ontsluiting van camping 't Zand via de Voskuil en de verkeersaantrekkende werking van het wellness-resort aan de Alphensebaan.
De huidige asfaltbreedte van 4,15 m zal vergroot worden naar 5,00 m en de bermen zullen aan weerszijden verstevigd worden met een rij grasbetontegels.
Voor de Fransebaan zal een 60 km/uur snelheidsregime gaan gelden volgens het concept Duurzaam Veilig, waarbij ter ondersteuning een aantal fysieke maatregelen wordt toegepast, waaronder de aanleg van enkele verhoogde plateaus en het creëren van fietssuggestiestroken door middel van markering.
Door gewijzigde regelgeving moeten investeringen in wegen voortaan geactiveerd worden. Er zal een dekkingsreserve voor de afschrijvingskosten gevormd worden.

Volgens de laatste planning (investeringsplan 2017-2020) is het groot onderhoud aan de Fransebaan voorzien in 2018. Diverse belangen dienen afgewogen te worden om te bepalen welke periode van het jaar het meest geschikt is om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Het toeristisch seizoen en de oogstperiode zijn niet de maanden om deze weg voor lange periode te kunnen afsluiten.
De maanden januari t/m april blijven dan over als de meest geschikte periode voor het groot onderhoud. Gelet op de benodigde tijd van besteksvoorbereiding, aanbesteding, gunning en de huidige stand van zaken rondom de ontwikkelingen van het wellnesscentrum is het reëel om de uitvoering te laten plaatsvinden in 2020.

Herinrichting/groot onderhoud  Oude Baan en Oude Bredasebaan (gedeeltelijk)
In de zeventiger jaren is er een fietsvoorziening gerealiseerd vanaf Ulvenhout (Heistraat) via Chaam (Oude Bredasebaan en Oude Baan) naar Baarle-Nassau (Oude Bredasebaan). In Chaam is destijds gekozen voor een eenzijdig aanliggende fietspad voor fietsverkeer in 2 richtingen. Rijbaan en fietspad werden gescheiden door een rij grasbetontegels. Vanwege de slechte staat van dit fietspad en de verkeersonveilige situatie van het relatief smalle aanliggende fietspad voor 2 richtingen, is zo'n 12 jaren geleden tijdens het groot onderhoud van de Oude Bredasebaan het fietspad tussen Goudbergseweg en Ulicotenseweg komen te vervallen. Er is toen gekozen voor een nieuw wegprofiel voor de rijbaan met aan weerszijden fietssuggestiestroken. Dit oorspronkelijke fietspad is nog wel aanwezig in de Oude Bredasebaan, tussen Ulicotenseweg en Oude Baan overgaand in de Oude Baan tot aan de gemeentegrens met Baarle-Nassau. Langs de Oude Bredasebaan op grondgebied van Baarle-Nassau is het fietspad vrijliggend voor fietsers in 2 richtingen. In 2016 is dit fietspad verbreed naar 2,00 meter en voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag.
In de asfaltonderhoudsplanning, behorende bij de door de Raad in 2015 vastgestelde Voorziening Onderhoud Wegen, was groot onderhoud van de Oude Baan voorzien in 2017 en de Oude Bredasebaan (ged Ulicotenseweg-Oude Baan) in 2019. De hiervoor gereserveerde bedragen zijn respectievelijk € 162.000 en € 36.000 in totaal € 198.000 excl. BTW.
Voorgesteld wordt om bij het onderhoud van de Oude Baan en de Oude Bredasebaan het aanliggende fietspad te verwijderen en een rijbaan te creëren met fietssuggestiestroken, zoals dus ook eerder is toegepast in het andere gedeelte van de Oude Bredasebaan. Naast het hiervoor genoemde onderhoud wordt er ook nog geïnvesteerd in herinrichting. De kosten hiervan bedragen € 68.000. Door gewijzigde regelgeving moeten investeringen in wegen voortaan geactiveerd worden. Er zal een dekkingsreserve voor de afschrijvingskosten gevormd worden.
De opgestelde kostenraming voor het onderhoud en herinrichten van de Oude Baan (lengte 875 m) en Oude Bredasebaan (lengte 240 m) sluit op een bedrag van € 266.000 (€ 198.000 + € 68.000). De uitvoering zal in 2019 plaatsvinden.

Reconstructie Rielseweg
In de investeringsplan 2017-2020 is voor 2018 een bedrag opgenomen van € 355.000 voor de reconstructie van de Rielseweg. Dekking van dit bedrag vond plaats vanuit de algemene reserve. Daarnaast is in de onderhoudsplanning van de bestemmingsreserve wegen een bedrag van € 70.000,- opgenomen voor onderhoud aan de Rielseweg, eveneens in 2018. In totaal is er dus een bedrag beschikbaar van € 425.000.
De Rielseweg is in de zestiger jaren door de provincie aangelegd als een cementbetonverharding, bestaande uit afzonderlijke betonplaten, die onderling gekoppeld zijn. De grootste problemen en ergernissen betreffen de onderlinge hoogteverschillen tussen de betonplaten, de zogenaamde trapjesvorming. Het rijcomfort voor automobilisten is daardoor niet ideaal. De situatie is de laatste jaren niet veel verslechterd en de verwachting voor de korte termijn is dat dit beeld stabiel zal blijven.
Voor de aanpak van dergelijke betonwegen zijn meerdere oplossingen mogelijk. Zo is 10 jaar geleden de Gilzeweg in Chaam, toen ook een cementbetonweg, gereconstrueerd door de beton in z'n geheel te verwijderen en te vervangen door een asfaltconstructie. Een totaalbedrag van € 385.000 is waarschijnlijk niet toereikend om eenzelfde uitvoeringsmethode toe te gaan passen op de Rielseweg.
Ons voorstel is om in 2018 een nader onderzoek te laten uitvoeren naar de meest economische aanpak voor het groot onderhoud van de Rielseweg en daarbij een kostenraming te maken en vervolgens het groot onderhoud of reconstructie uit te voeren in 2020.
We ramen voor een dergelijk onderzoek een bedrag van € 30.000. Dit bedrag activeren we en nemen de kapitaallasten op in de exploitatie. De investering vanuit het IP 2017-2020 voor reconstructie van de Rielseweg, groot € 355.000 wordt doorgeschoven naar 2020.
Het verschuiven van de reconstructie van de Rielseweg naar 2020 leidt vooralsnog niet tot een extra investering. Door gewijzigde regelgeving moeten investeringen in wegen voortaan geactiveerd worden. Er zal een dekkingsreserve voor de afschrijvingskosten gevormd worden.

Geprogrammeerd onderhoud wegen
Bij de jaarrekening 2015 is conform het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) de voorziening onderhoud wegen omgezet naar een bestemmingsreserve. De reden hiervoor was in belangrijke mate dat de voorziening onvoldoende was onderbouwd met een onderliggende planning.
Ons streven was om toch om zo snel mogelijk weer terug te keren naar een voorziening wegen met
een reële onderhoudsplanning.
Met ingang van  1 januari 2018 wordt opnieuw een voorziening wegen gecreëerd.
De onderliggende onderhoudsplanning t/m 2021 is opgesteld op basis van de resultaten van de in 2014 uitgevoerde weginspecties. Hierbij is rekening gehouden met actuele schadebeelden, waaraan zo nodig prioriteit is gegeven en derhalve zijn meegenomen in het onderhoudsprogramma.
Begin 2018 zullen er weer weginspecties worden uitgevoerd en zal blijken of met de verkregen resultaten de onderhoudsplanning dient te worden aangepast.
Vanaf de vaststelling in 2015 van het Wegbeheerplan 2015-2019 bedroeg de jaarlijkse storting
in de voorziening € 496.000,-.
De onderhoudsstaat van de wegen in onze gemeente bevindt zich behoudens enkele wegen, waaronder de Fransebaan, op een verantwoord niveau en wij denken dan ook de jaarlijkse storting vanaf 2018 met € 50.000,- te kunnen verlagen.  

Resultaten