Wat gaan we ervoor doen?

Formatie raadsleden
Vanaf 10.000 inwoners komen er twee extra raadsleden in de gemeenteraad. Dit leidt vanaf 2018 tot structureel hogere lasten ad € 14.000. Tegenover de hogere lasten staan geen extra inkomsten.

Formatie wethouders
Op dit moment beslaan de wethoudersfuncties in totaal 1,5 fte (drie maal 0,5 fte). Wettelijk is het dubbele toegestaan. Een verhoging van het in te zetten aantal fte's veroorzaakt meerkosten in de ordegrootte van € 40.000 per 0,5 fte. Het voorstel is om de wethoudersformatie vanaf 2018 uit te breiden met 0,5 fte tot 2,0 fte. Vanuit het college is in de primaire begroting 2017 0,75 fte uitbreiding opgenomen (van 1,5 fte naar 2,25 fte).Bij de vaststelling van de begroting 2017 is tijdens de raadsvergadering een additionele verhoging van 0,75 fte in de begroting opgenomen.(van 2,25 fte naar 3,00 fte). In de begroting 2018 is een salarislast opgenomen behorende bij 2,0 fte formatie wethouders. Een verhoging naar 2,00 fte in plaats van 3,0 fte levert een structurele besparing op van € 80.000.

Ontwikkeling gemeenteraad
In 2018 vinden de raadsverkiezingen plaats, waarna de gemeenteraad wordt uitgebreid met twee raadsleden. Daarnaast is het project ´doorontwikkeling gemeenteraad´ opgestart in 2017.
Uit dit project vloeien de volgende kosten voort:
- aanschaf iPads (15 raadsleden – 2 griffie) € 9.000 (activeren)
- screening wethouders € 8.000 (eenmalig ten laste van algemene reserve)
- begeleiding project doorontwikkeling raad € 27.000 waarvan € 12.000 gedekt wordt vanuit een hiervoor ontvangen subsidie van het rijk en € 15.000 eenmalig ten laste van algemene reserve.
- meerkosten twee gemeenteraadsleden € 14.000 (structureel in de begroting opgenomen)

Het reguliere structurele budget van de griffie/gemeenteraad bedraagt € 10.000.
Dit bedrag blijft gehandhaafd voor de reguliere uitgaven van griffie en gemeenteraad.
Naar verwachting wordt in het laatste kwartaal van dit jaar een raadsvoorstel aangeboden waarin,
ter uitwerking van de in 2015 vastgestelde rechtspositieregeling, vanaf 2018 structureel een maximaal budget ad € 5.000 voor scholingskosten van raadsleden beschikbaar komt.  

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke resultaten en activiteiten.

Resultaten