Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
040OverheadL6.2703.1453.0833.0413.0133.013
B4800000
Totaal lasten Overhead6.2703.1453.0833.0413.0133.013
Totaal baten Overhead4800000
Saldo lasten en baten Overhead6.2223.1453.0833.0413.0133.013

Toelichting budgetverschillen:

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1.

In de begroting 2017 worden onderhoudskosten aan gebouwen verwerkt via een bestemmingsreserve. Vanaf 2018 wordt dit via een onderhoudsvoorziening gedaan. De storting in de voorziening in 2018 is hoger dan de werkelijke kosten in 2017

L

8

N

2.

In de begroting 2018 worden er meer ABG kosten toegerekend aan de diverse taakvelden. Op overhead blijft dan een lager bedrag achter

L

-83

V

3.

Vanaf 2018 vinden er geen betalingen meer plaats aan derden ten laste van het gemeentefonds. Hierdoor ontvangen wij een hogere algemene uitkering. Daar staat tegenover dat de bijdragen die voorheen via het gemeentefonds liepen nu door de gemeente zelf betaald dienen te worden

L

12

N

4.

Diverse kleine verschillen

L

1

N

Totaal

-62

V