Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
050TreasuryL33-35125144190177
B71410070103105102
061OZB woningenL000000
B1.2611.2731.2951.3141.3371.337
062OZB niet woningenL28119120120122122
B651697704711718718
064Belastingen overigL011111
B000000
070Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefondsL100000
B10.93110.71011.32911.54811.70811.899
080Overige baten en lastenL2095-6262162262
B12000000
340Economische promotieL01919191919
B184190192194194194
Totaal lasten Algemene dekkingsmiddelen270109203347494581
Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen13.86112.97013.59013.87014.06214.250
Saldo lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen-13.590-12.861-13.387-13.523-13.568-13.669

Toelichting budgetverschillen:

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1.

Lagere interne doorbelasting van rente aan de taakvelden.

L

166

N

2.

De werkelijk ontvangen rente is in 2017 te hoog opgenomen

B

53

N

3.

Interne doorbelasting van rente aan gesloten exploitaties in 2018 hoger dan in 2017

B

-30

V

4.

Indexering en areaalontwikkeling OZB inkomsten woningen

B

-22

V

5.

Indexering en areaalontwikkeling OZB inkomsten niet-woningen

B

-7

V

6.

Bijstelling algemene uitkering conform mei-circulaire 2017

B

-619

V

7.

In 2017 zijn een aantal zaken dubbel opgenomen zoals de werkkostenregeling en de politieke jeugdparticipatie

L

-57

V

8.

In de begroting 2017 is de storting in voorziening nazorg archief op dit taakveld begroot. Vanaf de begroting 2018 wordt dit een storting in een bestemmingsreserve en wordt deze verwerkt op het taakveld reserves

L

-5

V

9.

Diverse kleine verschillen

L

-5

V

Totaal

-526

V