Wat gaan we ervoor doen?

Met ingang van 2016 zijn publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals een Gemeenschappelijke Regeling en gemeenten, Vennootschapsbelasting (VpB) plichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Er is sprake van een onderneming indien cumulatief voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

· Een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid;
· Die deelneemt aan het economische verkeer;
· Met het oogmerk om winst te behalen.

Als aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan dan wordt de betreffende activiteit aangemerkt als een onderneming. Het gevolg daarvan is dat de onderneming (lees: gemeente) een aangifte VpB moet indienen bij de belastingdienst.

We zijn tot de conclusie gekomen dat van alle activiteiten 'slechts' het grondbedrijf aangemerkt zal gaan worden als winstgevende onderneming. Om te kunnen bepalen wat de daadwerkelijke belastingdruk op het grondbedrijf gaat worden dient het BBV resultaat gecorrigeerd te worden naar het fiscale resultaat. In het oog springende verschillen tussen de beide winstbepalingen zijn:

  • Slechts de werkelijk betaalde rente mag als kosten opgevoerd worden;
  • grondbedrijf vreemde activiteiten moeten geëlimineerd worden;
  • toekomstige prijsstijgingen mogen niet opgevoerd worden als kosten/baten;
  • kapitaalstortingen en onttrekkingen moeten geëlimineerd worden.

  Bedragen x € 1.000

Exploitatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021 e.v.

TOTAAL

Bollemeer

42

0

20

0

41

236

339

Den Brabander Terpen

42

27

59

0

0

0

128

De Ligt II

36

16

16

0

0

0

68

De Ligt IV

0

0

72

72

72

649

865

Totale fiscale winst

120

43

167

72

113

885

1.400

Af te dragen VpB

24

9

42

20

28

221

344

Het belastingtarief van de VpB is als volgt:

Winst

Tarief

≤ € 200.000

20,00%

> € 200.000

25,00%

Bovenstaande berekeningen zijn nog voorlopig, maar geven een goede indruk van de te verwachten belastingdruk. 2016 is het eerste jaar waarover gemeenten vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. In 2017 zal de eerste aangifte VpB gedaan worden, verwacht wordt dat het enkele jaren zal duren voor dat de eerste aangifte definitief vastgesteld zal worden door de fiscus. Voor de aangifte 2016 is uitstel gevraagd en toegekend.

Voor de begroting 2018 zijn dezelfde standpunten ingenomen als voor 2016  en 2017. Op basis van de aangifte 2016 zullen we in 2017 ook een voorlopige aanslag 2017 tegemoet kunnen zien. Als de uiteindelijke aangifte 2016 andere resultaten laat zien zal (een hoger danwel lagere belastingbedrag) zal dit of resulteren in een nadere voorlopige aanslag 2017 danwel kunnen we met succes bezwaar aantekenen om de voorlopige aanslag te verminderen.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke resultaten en activiteiten.

Resultaten