Wat gaan we ervoor doen?

Vanaf 2017 vindt begroting en verantwoording van overhead plaats in dit programma. Het
programma geeft op een transparante wijze inzicht  in de activiteiten en de kosten van alle overhead
die niet rechtstreeks aan de uitvoeringsprogramma's toe te rekenen is.

Overhead is een term waarmee de activiteiten worden aangeduid die niet horen tot het primaire proces van een organisatie. Overheadkosten zijn bijvoorbeeld kosten van leidinggeven, van administratie, ICT, P&O, facilitaire zaken maar ook telecom, verzekeringen, repro en managementkosten. Het is een verzameling van grote en kleine posten, maar bij elkaar gaat het om een bedrag dat een belangrijk deel van de kostprijs uitmaakt. Het zijn tegelijkertijd noodzakelijke en deels onvermijdbare kosten. Zonder deze diensten kan een organisatie niet goed functioneren.

In het BBV staan geen bepalingen met betrekking tot de wijze van kostenverdeling. Elke gemeente kan hieraan naar eigen inzicht of behoefte invulling geven. Een kostenverdeelstaat is volgens de wet niet verplicht. Maar voor een onderbouwing van de kostendekkendheid is die wel van belang. Kostenverdeling geeft een volledig beeld van wat een product kost. Wettelijke kaders schrijven wel voor dat de tarieven voor diverse producten niet meer dan kostendekkend mogen zijn. In de kostprijs mag overhead worden meegenomen als die ‘in enig verband’ staat met het product.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke resultaten en activiteiten.

Resultaten