Hierbij bieden wij u de concept-begroting 2018 aan ter bespreking c.q. vaststelling.
Het zorgelijke perspectief dat wij u bij de Perspectiefnota moesten voorleggen kunnen wij nu bijstellen. Samen met onze medewerkers hebben wij intensief naar mogelijkheden gezocht om kosten te besparen of inkomsten te vergroten. Die zoektocht heeft het mogelijk gemaakt dat in deze begroting een aantal ombuigingen zijn verwerkt die wij als college verdedigbaar achten. Daarnaast is er sprake van meevallers van meer technische aard: de actualisatie van de beheersbegroting kent positieve effecten, evenals de actualisatie van de gesloten exploitaties riolering en afval. En er zijn meevallers van inhoudelijke aard: enkele budgetten kennen onderuitputting die bijstelling van die budgetten rechtvaardigt. Tot slot levert ook de septembercirculaire nog een licht voordeel op.

Dit leidt er toe dat wij u een begroting kunnen aanbieden die al (ruim) sluitend is in het jaar 2018, waarbij de OZB-verhoging tot 2021 beperkt blijft tot 1% per jaar. Bovendien hebben wij de recentelijk beschikbaar gekomen indicaties rond de kosten van een nieuwe basisschool in Chaam vertaald in kapitaallasten in de meerjarenraming. Wij nodigen u tijdig vóór de begrotingsbehandeling uit voor een themabijeenkomst rond de onderwijshuisvesting in Chaam en de resultaten van onderzoek daaromtrent.

De effecten van de septembercirculaire, de structurele effecten van de 2e Turap en recente informatie over de aanpassing van het dorpshuis in Galder zijn verwerkt in de vorm van een eerste begrotingswijziging. Deze begroting, inclusief de eerste begrotingswijziging, sluit met een voordelig saldo van € 154.000 in 2018. Dit saldo is het resultaat van alle lasten en baten in 2018. Naast het begrotingssaldo zoals hiervoor genoemd bestaat ook nog het "Structurele begrotingssaldo", dit saldo geeft aan in hoeverre de structurele lasten gedekt worden door structurele inkomsten. In hoofdstuk "Incidentele baten en lasten" wordt weergegeven welke correcties gedaan moeten worden om van het begrotingssaldo te komen tot het structurele begrotingssaldo. Voor 2018 bedraagt het structurele begrotingssaldo (na de 1e begrotingswijziging) € 88.000 voordelig. In de begroting 2018 is daarmee nog € 88.000 ruimte voor een structurele kostenstijging (of structurele batendaling). De Provincie beoordeelt de begroting op basis van het structurele begrotingssaldo. De concept-begroting die wij u voorleggen biedt uw raad vanzelfsprekend mogelijkheden om uw eigen keuzes te maken. U dient daarbij wel steeds mede de effecten op het structurele begrotingssaldo in het oog te houden.

Wij vertrouwen erop dat de concept-begroting (in samenhang met de Perspectiefnota)  uw raad in staat stelt de nodige keuzes te maken voor 2018.

College van Burgemeesters en Wethouders,
26 september 2017.