0 Bestuur en ondersteuning

010 Bestuur  

020 Burgerzaken

030 Beheer overige gebouwen en gronden

1 Veiligheid

110 Crisisbeheersing en Brandweer

120 Openbare orde en Veiligheid

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

210 Verkeer en vervoer

220 Parkeren

3 Economie

310 Economische ontwikkeling

320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

330 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

4 Onderwijs

420 Onderwijshuisvesting

430 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5 Sport, cultuur en recreatie

510 Sportbeleid en activering

520 Sportaccommodaties

530 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

540 Musea

550 Cultureel erfgoed

560 Media

570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6 Sociaal domein

610 Samenkracht en burgerparticipatie

620 Wijkteams

630 Inkomensregelingen

640 Begeleide participatie

650 Arbeidsparticipatie

660 Maatwerkvoorziening (WMO)

671 Maatwerkdienstverlening 18+

672 Maatwerkdienstverlening 18-

681 Geëscaleerde zorg 18+

682 Geëscaleerde zorg 18-

7 Volksgezondheid en milieu

710 Volksgezondheid

720 Riolering

730 Afval

740 Milieubeheer

750 Begraafplaatsen en crematoria

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

810 Ruimtelijke Ordening

820 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

830 Wonen en bouwen

Algemene dekkingsmiddelen

050 Treasury

061 OZB woningen

062 OZB niet woningen

064 Belastingen overig

070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

080 Overige baten en lasten (m.u.v. onvoorziene uitgaven)

340 Economische promotie

Overhead

040 Overhead

Vennootschapsbelasting

090 Vennootschapsbelasting (VpB)

Onvoorziene uitgaven

080 Overige baten en lasten (uitsluitend onvoorziene uitgaven)