Na het opstellen van voorliggende begroting heeft nog een aantal wijzigingen/ontwikkelingen plaatsgevonden die financiële gevolgen hebben.  Deze zijn samengevat in onderstaande tabel. Betreffende financiële gevolgen worden meegenomen in de 1e begrotingswijziging. Deze wijzigingen zijn cijfermatig niet verwerkt in deze programmabegroting. De raad wordt dus gevraagd naast de primaire programmabegroting, ook onderstaande 1e begrotingswijziging vast te stellen.
Bedragen x € 1.000

Toelichting op 1e begrotingswijziging:
1 hogere kapitaallasten aanpassing Dorpshuis Galder
In deze begroting is gerekend met een investering in het Dorpshuis in Galder van € 58.080 voor de voorbereidingskosten. Daarnaast is een investering van € 345.000 in de daadwerkelijke verbouwing/aanbouw opgenomen. Na het opstellen van deze begroting is geconstateerd dat de te verwachten kosten voor dit project € 658.380 bedragen (inclusief voorbereidingskosten). De (ten opzichte van de in deze programmabegroting opgenomen investering) extra investering bedraagt hierdoor € 255.300. De kapitaallasten over deze extra investering bedragen jaarlijks € 11.000.

2 Effect septembercirculaire gemeentefonds
In deze begroting is de algemene uitkering verwerkt op basis van de meicirculaire 2017. In deze 1e begrotingswijziging wordt het effect van de septembercirculaire 2017 alsnog verwerkt.
Onderstaande tabel laat het verschil zien tussen de twee circulaires.
Bedragen x € 1

Om te komen tot het effect op de begroting moeten de taakmutaties nog verwerkt worden.
Taakmutaties zijn middelen die via de algemene uitkering ontvangen worden waarvoor wij een specifieke taak uit moeten voeren. Deze taakmutaties kunnen twee kanten uit werken, namelijk meer geld om extra taken uit te voeren of minder geld om taken niet langer uit te voeren.
Onderstaande tabel laat zien wat de effecten van de septembercirculaire zijn aan de lastenkant van de begroting.
Bedragen x € 1

Toelichting:
Ad 1: Budgetneutrale mutaties decentralisaties (Jeugd/WMO/Participatie)
Doordat in de algemene uitkering minder middelen opgenomen zijn voor de uitvoering van de decentralisaties worden er aan de lastenkant van de begroting ook minder beschikbare middelen opgenomen. Het verlagen van de beschikbare middelen zorgt voor een voordeel op de begroting. Omdat de algemene uitkering met een gelijk bedrag verlaagd is heeft dit uiteindelijk geen budgettair effect op de begroting.

Ad 2: Door een rekenfout van het ministerie (rijksbijdrage was in meicirculaire te laag geraamd) wordt het budget voor de sociale werkvoorziening naar boven bijgesteld. Doordat deze middelen 1 op 1 doorbetaald worden aan de Diamantgroep stijgen ook de lasten voor de gemeente. Omdat de algemene uitkering met een gelijk bedrag verhoogd is heeft dit uiteindelijk geen budgettair effect op de begroting.

Ad 3: In de perspectiefnota hebben wij € 30.000 aan lasten en baten opgenomen voor beschermd wonen. In de septembercirculaire blijkt dat deze middelen aan de algemene uitkering van de centrumgemeenten worden toegevoegd en niet langer worden verwerkt in de algemene uitkering van onze gemeente. Doordat de middelen rechtstreeks naar Breda (=centrumgemeente) gaan hoeven wij ze niet langer als lasten op te nemen onze begroting.  

Onderstaande tabel laat zien wat het daadwerkelijke effect op de begroting is. Daarvoor worden de extra middelen gecorrigeerd met het totaal van de taakmutaties.
Bedragen x € 1

3 Lagere kosten WMO begeleiding
Op basis van de uitgaven in 2017 tot nu toe wordt verwacht dat de totale uitgaven voor 2017 voor de WMO begeleiding (inclusief PGB's) € 575.000 zullen bedragen. Het voordeel wordt veroorzaakt door onderuitputting van het budget.

4 Hogere kosten Jeugdzorg
Door een bijzondere casuïstiek binnen Alphen-Chaam zullen de kosten van de jeugdzorg wellicht stijgen. Op dit moment wordt enerzijds fors ingezet op het beperken van de kosten, anderzijds wordt intensief overleg gevoerd met zowel het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de VNG. Het nadeel van € 159.000 dat nu opgenomen wordt heeft geen relatie met de mogelijke extra kosten van de jeugdzorg, maar zijn gebaseerd op het verwachte voordeel op de WMO begeleiding. Hierdoor blijven de door het rijk beschikbaar gestelde middelen voor de decentralisaties beschikbaar voor de decentralisaties.

5 Hogere kosten Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)
In 2017 verwachten wij een overschrijding van het KCV budget met € 14.000. Op basis van de begroting van de Regio West-Brabant moeten wij ook in de komende jaren rekening houden met deze hogere lasten.

6 Leges bestemmingsplannen
De leges bestemmingsplannen werden tot voor kort in de reguliere exploitatie opgenomen. Vanaf heden worden deze leges (en bijbehorende kosten) verantwoord op de betreffende grondexploitaties. (grondexploitaties worden hierdoor winstgevender) In de reguliere exploitatie leidt dit tot een nadeel.

7 Hogere representatiekosten
In 2017 prognosticeren wij een tekort op het budget voor representatiekosten. Ook in de jaren voor 2017 is dit budget meermalen overschreden. Wij verwachten dat deze overschrijding structureel van aard is.

8 Hogere opbrengsten toeristenbelasting
De omzetten in de recreatiebedrijven zijn gestegen waardoor ook de belastingopbrengst stijgt.

Structurele begrotingssaldo:
In het hoofdstuk "Incidentele baten en lasten" is een berekening gemaakt van het structurele begrotingssaldo. Voor 2018 wordt een voordelig structureel saldo van € 32.000 verwacht. Hieronder wordt het effect van de 1e begrotingswijziging op het structurele saldo weergegeven.
Bedragen x € 1.000

 

2018

V/N

Structurele begrotingssaldo 2018 (exclusief 1e begrotingswijziging)

-32

V

Effect 1e begrotingswijziging op het structurele begrotingssaldo 2018

-56

V

Structurele begrotingssaldo 2018 (inclusief 1e begrotingswijziging)

-88

V